ผศ. ดร. อธิปัตย์ บุญเหมาะ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”

ผศ. ดร. อธิปัตย์ บุญเหมาะ อาจารย์สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ครั้งที่ 1/2561 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand research expo 2018) วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร

ทั้งนี้ ผศ. ดร. อธิปัตย์ บุญเหมาะ ได้รับรองเป็นวิทยากรวิจัยในหัวหมวดที่ ๕ การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ หมวดที่ ๖ หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์