MOU SoLA, KMUTT & SoLA, MFU

Tuesday 6 August 2019 – School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, and School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University signed a Memorandum of Understanding (MOU) for Read more

Survival English

Friday 26 July 2019 – School of Liberal Arts (SoLA) and International Affairs organized the activity “Survival English” at Self-Access Learning Centre (SALC) for 28 KMUTT personnel. The objective of Read more

Seminar GEN 231 & GEN 241

เมื่อวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2562 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการจัดอบรมพัฒนาอาจารย์เกื้อหนุนสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เกื้อหนุนในรายวิชา GEN 231 & GEN 241”ในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในมิติต่างๆ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของทีมผู้สอน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของคณะศิลปศาสตร์ อีกทั้งยังตอบสนองและสอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในอนาคต สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีบุคลากรทางการศึกษาที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างทักษะและความสามารถจัดการเรียนรู้ รวมถึงแนวทางการสอนด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนวิธีการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา การรู้จักการทำงานร่วมกัน การมีเจตคติและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์และวิเคราะห์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิจารณ์ผลงานของนักศึกษาในรายวิชาได้ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมสามารถนำความรู้ในด้านเทคนิคการให้คำปรึกษาและนำไปถ่ายทอดแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท ตำบลสวนผึ้ง Read more

SoLA Seminar 2019

Thursday 20- Friday 21 June 2019 – School of Liberal Arts (SoLA) organised a SoLA Seminar 2019 under the theme of “Strategic Plan Implementation: Moving towards the Third Decade of Read more

โครงการเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและการจัดการทรัพยากรในชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ถึงวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562   สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ได้จัด “เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและการจัดการทรัพยากรในชุมชน” ณ ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัดน่าน   ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา ESS 621 นิเวศวิทยาการเมือง และ ESS 681 การศึกษาภาคสนาม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้เรียนในวิชา ESS 621 นิเวศวิทยาการเมือง มาวิเคราะห์กับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่  และให้นักศึกษา ศึกษาการจัดการทรัพยากรในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาวิชา ESS Read more