โครงการเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและการจัดการทรัพยากรในชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ถึงวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562   สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ได้จัด “เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและการจัดการทรัพยากรในชุมชน” ณ ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัดน่าน   ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา ESS 621 นิเวศวิทยาการเมือง และ ESS 681 การศึกษาภาคสนาม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้เรียนในวิชา ESS 621 นิเวศวิทยาการเมือง มาวิเคราะห์กับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่  และให้นักศึกษา ศึกษาการจัดการทรัพยากรในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาวิชา ESS Read more

Muang Thai Amphawa Floating Market Minimarathon 5

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปจัดโครงการ พัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมผ่านกิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอน ในการเรียนการสอนรายวิชา GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม ได้มีการกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน จำนวน 1 ครั้ง โดยเลือกการแข่งขัน เมืองไทย-ตลาดน้ำอัมพวา เดิน วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 5 โดยจุดมุ่งหมายของรายวิชาเพื่อ กระตุ้นให้นักศึกษามีการพัฒนาสุขภาพทั้งสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเน้นการส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและจิต ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้เชิงวิชาการและทักษะชีวิต อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Read more

ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ ได้เกียรติบัตรรับรองการเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยภาคบรรยาย หมวดที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ได้จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  2562โดยมีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาเรื่ อง “ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทการวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตประเทศไทย”  พร้อมกันนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรรับรองการเป็นวิทยากรหลักสูตรก ารพัฒนานักวิจัยภาคบรรยาย หมวดที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดก ารสังเคราะห์วรรณกรรม แด่ ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ Read more