SoLA New Year Party 2019: School of Rock

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562  ภายใต้หัวข้อ School of Rock ณ ร้าน Riche’ Bar & bistro (Soi Phutthabucha 36) โดยเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมแต่งกายใน Theme: School of Rock โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมอวยพรปีใหม่ในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจับฉลากของขวัญพิเศษจากผู้บริหารของคณะฯ จับฉลากของขวัญแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  เล่นเกมต่าง ๆ ได้แก่ ชาเย็น Bingo  นอกจากนี้ยังมีการประกวดการแต่งกายให้เข้ากับธีมที่กำหนด กิจกรรมดังกล่าวสร้างความสนุกสนานและความประทับใจกับบุคลากรเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อสร้างพลังในการทำงานต่อไป

Monday 7 January 2019 – School of Liberal Arts (SoLA) organised a New Year Party 2019 under the theme of “School of Rock” at Riche’ Bar & bistro (Soi Phutthabucha 36).  SoLA staff and students were invited to dress up for the theme.  An opening speech and a blessing were given by Asst. Prof. Dr. Sasitorn Suwannathep, Dean of SoLA.  There were many activities in the party such as special gift lucky draw from Board of Executives of SoLA, gift exchange, Cha Yen game, bingo game, and a costume competition.  All staff had fun and were impressed by these activities.  They were also encouraged and empowered to do their best work.