Latest News>>>

ปี 2562

เดือนธันวาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนตุลาคม

เดือนกันยายน

เดือนสิงหาคม

เดือนกรกฎาคม

เดือนมิถุนายน

เดือนพฤษภาคม

เดือนเมษายน

เดือนมีนาคม

เดือนกุมภาพันธ์

เดือนมกราคม

ปี 2561

เดือนธันวาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนตุลาคม

เดือนกันยายน

เดือนสิงหาคม

เดือนกรกฎาคม

เดือนมิถุนายน

เดือนพฤษภาคม

เดือนเมษายน

เดือนมีนาคม

 • 23 มี.ค. 61นักศึกษาปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันนำเสนอผลงาน Three Minute Thesis ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 20-23 มี.ค.61โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่17
 • 19 มี.ค.61 หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดสำหรับสัมภาษณ์งาน
 • 17 มี.ค.61 โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม(Cultural Tourism) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 5 มี.ค.61 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาหลักสูตรวิชาทั่วไปในระดับรายวิชา”

เดือนกุมภาพันธ์

 • 26 ก.พ. 61การอบรม Forum หัวข้อ “Roles  of  facilitators  in  language   classrooms”
 • 19 ก.พ.61 หลักสูตรพัฒนาเทคนิคการแต่งหน้าเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ
 • 14 ก.พ.61 การแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ UTK’s Got Talent 2018

เดือนมกราคม

 • 28-31 ม.ค.61 โครงการฝึกอบรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี2561
 • 10 ม.ค.61 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เครือบริษัทเบทาโกร
 • 10 ม.ค.61  สัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วย “ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป”
 • 8 ม.ค. 61 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่คณะศิลปศาสตร์ ปี 2561

ปี 2560

เดือนธันวานคม

 • 15 ธ.ค.60 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนภายใต้หัวข้อ โครงการShow and Share: 3A (Apologize Appreciation Acknowledege)
 • 12-14 ธ.ค.60 โครงการสำรวจพื้นที่การให้บริการวิชาการ จังหวัดราชบุรี

เดือนพฤศจิกายน

เดือนตุลาคม

 • 31 ต.ค. 60 โครงการ Halloween Party
 • 31 ต.ค.60 การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด”
 • 28-29 ต.ค.60 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บางมด – ราชบุรี ณ พื้นที่การศึกษา มจธ.ราชบุรี
 • 20 ต.ค.60 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน
 • 17 ต.ค.60 โครงการ “ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการชมภาพยนตร์”
 • 7 ต.ค.60 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บางมด – ราชบุรี ณ พื้นที่การศึกษา มจธ.บางมด
 • 3 ต.ค.60 การเสวนาเปิดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่คณะศิลปศาสตร์

เดือนกันยายน

 • 29 ก.ย.60 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดอบรมแนะนำการใช้Excel onile
 • 27 ก.ย.60 พิธีปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะชีวิตและวัฒนธรรมอเมริกัน โครงการ 2
 • 26 ก.ย.60 การอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
 • 19 ก.ย.60 คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ Special Workshop ในหัวข้อ “Learning Analytics for language and Teaching”
 • 18 ก.ย.60 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน “From Olin to KMUTT”
 • 9-10 ก.ย.60 โครงการทัศนศึกษาร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติ
 • 5 ก.ย.60 บุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์

เดือนสิงหาคม