สวนพ. เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จาก วช./สวทน. ประจำปีงบประมาณ 2563

สวนพ. เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จาก วช./สวทน. ประจำปีงบประมาณ 2563

download คำชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0B-0tSYqUgsYULUR6TkR4MFBLbW8

สอบถามเพิ่มเติม:  สรัญญา สราญชาติ  งานส่งเสริมการวิจัย โทร. 0-2470-8795   saranya.sar@kmutt.ac.th

Download เอกสารได้ที่:06092561บูรณาการวิจัยฯ 2563 (สวนพ.)Rev