สมัครTA ภาคเรียน1/2561 (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัคร

นักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) เพิ่มเติม

  • สายวิชาสังคมศาสตร์ฯ 4 ทุน

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ส.ค. 61

(สัมภาษณ์ 16 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. ห้องประชุม ชั้น 8)

 

ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายติดต่อกัน

เป็นเวลา 4  เดือน สัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง   (เงินอุดหนุนทุนละ 3,000 บาท/เดือน)

**รับทุนจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น**

คุณสมบัติ

– เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   มจธ.

– มีความประพฤติดี

– มีแต้มเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมา >  3.25

(ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้าต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย)

– ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

 

สนใจสมัคร/ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพัทจารี งานบริการการศึกษา ห้อง SoLA217

ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ หรือโทร. 02-470-8716

Download รายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ี: ประกาศสมัครทุนผู้ช่วยสอนTA 1-2561เพิ่มเติม