Green University Mentoring Project (GUMP)

เกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ: โครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว
หัวหน้าโครงการ:Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd
E-mail:richard.tod@kmutt.ac.th
ผู้ร่วมโครงการ: ผศ. ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์
ผศ. ดร.ชเนนทร์ มั่นคง
ผศ. ดร.ปัญจพร พจนปัญญา
หน่วยงาน:คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
เว็บไซต์:Dr. Stuart G. Towns และ วรพงษ์ แก้วทอง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนโดยใช้ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentoring)

  2. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ผ่านการดำเนินโครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ

  3. เพื่อนำรูปแบบการศึกษาเชิงปฏิรูป (Transformative education) ไปใช้ในหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

  4. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออกแบบและดำเนินโครงการพัฒนา (Student initiatives) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

  5. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านนโยบายของมหาวิทยาลัย (Participatory decision making)

  6. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัยที่เป็นนวัตกรรมแบบสอบถามที่เป็นแบบวางแผนเลือกตอบ (Constrained choice survey)

ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมวิจัยนี้เพราะ ท่านเป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นสมาชิกของประชาคม มีสิทธิ์และเสียงในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกโครงการของนักศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว การเข้าร่วมโครงการนี้ ท่านจะได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถทำได้จริงและจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อย่างเป็นรูปธรรมและช่วยให้บุคลากรและนักศึกษาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

กลับไปหน้าแรก

This website works best in Chrome, Firefox or Safari.