th

Green University Mentoring Project

Green University Mentoring Project


โครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นโครงการที่ได้รับทุนจาก สกสว. ซึ่งนักศึกษาจะส่งข้อเสนอโครงการที่มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ มจธ. วิทยาเขตบางมด ทั้งนี้ มีนักศึกษาส่งข้อเสนอโครงการมาจำนวน 12 โครงการซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 1,139,332 บาท อย่างไรก็ตาม การให้ทุนจำกัดงบประมาณอยู่เพียง 600,000 บาท เราจึงอยากเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านมาร่วมกันคัดเลือกโครงการที่จะนำไปดำเนินการจริงผ่านการทำแบบสำรวจนี้

ในแบบสำรวจหน้าต่อไป ท่านจะเห็นสรุปย่อของโครงการทั้ง 12 โครงการพร้อมกับคลิปยาว 1 นาทีที่อธิบายเกี่ยวกับแต่ละโครงการไว้ นอกจากนี้ ท่านจะเห็นว่ามีการตั้งค่างบประมาณเริ่มต้นไว้ที่ 600,000 บาท ซึ่งจะลดลงทุก ๆ ครั้งเมื่อท่านเลือกแต่ละโครงการ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงโครงการที่เลือกไว้แล้วก็สามารถทำได้ง่าย ๆ

เราขอเชิญชวนให้ท่านคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมในวงเงินงบประมาณ 600,000 บาท และเมื่อเลือกโครงการเรียบร้อยแล้ว เราจะยินดีอย่างยิ่งหากท่านให้คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโครงการของท่านมาด้วย (เช่น เหตุผลที่เลือก เกณฑ์ที่ใช้ หลักที่ใช้ในการตัดสินใจ)

มาร่วมกันทำให้ มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืนกว่าที่เคยเป็นมา

เรียนรู้วิธีการคัดเลือกโครงการ

This website works best in Chrome, Firefox or Safari.