ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์02 4708701
sasitorn.suw@kmutt.ac.thผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ02 4708741
saowaluck.tep@kmutt.ac.thดร.พรเลิศ อาภานุทัต
รองคณบดีฝ่ายวางแผน


02 4708703
pornlert.arp@kmutt.ac.thAssoc. Prof. Dr. Richard
Watson Todd

รองคณบดีฝ่ายวิจัย


02 4708792
irictodd@kmutt.ac.thผศ.กษมาภรณ์ มณีขาว
รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและชุมชน02 4708706
kasamaporn.man@kmutt.ac.thนางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร02 4708708
kanokrat.nak@kmutt.ac.thผศ.ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการวัดและประเมินผล02 4708752
natjiree.jat@kmutt.ac.thผศ.ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ02 4708707
passanan.ass@kmutt.ac.thผศ.ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย02 4708720
piyapong.jan@kmutt.ac.thอ.วรงค์ ถาวระ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
และความเป็นสากลของนักศึกษา


02 4708724
warong.tha@kmutt.ac.thอ.ภคินี อุปถัมภ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ02 4708732
pakinee.upa@kmutt.ac.th

ดร.สุรัตน์ เพชรนิล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการสังคมและชุมชน02 4708739
surat.pet@kmutt.ac.th


นางสาวสุภาพร จันทรมณี
รักษาการเลขานุการคณะศิลปศาสตร์


02 4708714
supaporn.cha@kmutt.ac.th