For Staff

 

 

 

(แนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ประกาศใช้ภายในคณะ/สำนัก/สถาบัน)

          การบริหารจัดการ

         การบริหารการเงิน

        การจัดการเรียนการสอน

          การวิจัย การบริการวิชาการและฝึกอบรม

         เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์