Publication List

Search :

 

941 entries « 1 of 19 »

2024

อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี สุรัตน์ เพชรนิล, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ และ ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ

การประเมินความยั่งยืนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน: วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (Journal)

2024.

(Links | BibTeX | Tags: Ittisak Jirapornvaree, Journal, Passanan Assavarak, Prapamon Seeprasert, Surat Petchnil, ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์, สุรัตน์ เพชรนิล, อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี)

Janmaimool, P; Chudech, S; Khajohnmanee, S; Chontanawat, J

Communicating norms to increase food delivery customers’ sustainable waste management behaviors (Journal)

2024, (Scopus, Q1, ScienceDirect).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Q1, ScienceDirect, Scopus, Surapong Chudech, สุรพงษ์ ชูเดช)

Pham, V P H; Reinders, H; Phung, L

An overview of the innovation in language teaching and learning in Vietnam and Cambodia (Book Chapter)

Reinders, H; Phung, L; Pham, H (Ed.): Innovation in language learning and teaching: The case of Vietnam and Cambodia, pp. 1-12, Palgrave Macmillan, 2024.

(Links | BibTeX | Tags: Book, book chapter, Hayo Reinders)

Phung, L; Reinders, H; Pham, V P H

Innovation in language teaching in Vietnam and Cambodia: Key themes (Book Chapter)

Reinders, H; Phung, L; Pham, H (Ed.): Innovation in language learning and teaching: The case of Vietnam and Cambodia, pp. 235–242, Palgrave Macmillan, 2024.

(Links | BibTeX | Tags: Book, book chapter, Hayo Reinders)

Louw, S; Rath, R; Tian, W

A trilingual K-12 program in Siem Reap: Reflecting on successes and failures (Book Chapter)

Reinders, H; Phung, L; Pham, H (Ed.): Innovation in language learning and teaching: The case of Vietnam and Cambodia, pp. 51-72, Palgrave Macmillan, 2024.

(Links | BibTeX | Tags: Book, book chapter, Stephen Louw)

พันธ์พนิต ช้างจันทร์, ทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง และ ภรัณยู โรจนสาโรช

การพัฒนาการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมผ่านกรณีศึกษาในมุมมองตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Proceeding)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 11 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ยั่งยืน", พิษณุโลก, 2024.

(BibTeX | Tags: Parunyoo Rojanasaroj, proceeding, Punpanit Changjun, Songkiat Wirotkunthong, ทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง, พันธ์พนิต ช้างจันทร์)

Boonmoh, A; Chanchay, K

The integration of soft skills in language learning classroom: The perspective of Thai ELT teachers at a university of technology (Journal)

2024, (Scopus, Q2, ERIC, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, ERIC, Journal, Q2, Scopus, TCI, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

Stewart, G; Reinders, H

Language teacher resilience: Antecedents and experiences (Journal)

2024, (ERIC).

(Links | BibTeX | Tags: ERIC, Hayo Reinders, Journal)

Uohna Naltan, C; Boonmoh, A

Exploring factors influencing in-service teacher's motivation to teach English in Thailand: An exploration of possible language teacher selves (Journal)

2024, (EBSCO, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, EBSCO, Journal, TCI, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

Pansa, D

Having AI as an assistant in oral presentation skills practices (Magazine)

2024.

(Links | BibTeX | Tags: Duangjaichanok Pansa, magazine, ดวงใจชนก พรรษา)

Rangsarittikun, R

Generative AI in the limelight: The strategic use of ChatGPT among EFL students to cope with language issues (Proceeding)

Ming Chuan University The 25th International Conference and Workshop on TEFL & Applied Linguistics, Taipei, Taiwan, 2024.

(BibTeX | Tags: proceeding, Ronnakrit Rangsarittikun, รณกฤต รังสฤษติกุล)

Assavarak, P; Seeprasert, P; Jirapornvaree, I

Exploring climate change vulnerability in Thai rice farming and the adaptive potential of Palmyra palm (Proceeding)

2nd International Conference On Consequences Of Environmental Degradation (ICCED 2024) "Natural Disasters, Socio-Economic & Governance Challenges For Sindh, Pakistan And The Way Forward", Jamshoro, Pakistan, 2024.

(BibTeX | Tags: Ittisak Jirapornvaree, Passanan Assavarak, Prapamon Seeprasert, proceeding, ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์, อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี)

Na Pattalung, P; Yodmanee, N

Errors in translation from Thai to English made by English major students at Phuket Rajabhat University (Proceeding)

Association of Private Higher Education Institutions of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirindhorn (APHEIT) The 4th International Conference on Education 2024 "A Direction of Thai Education for the Labour Needs in Digital Age", Bangkok, Thailand, 2024.

(Links | BibTeX | Tags: Nichaphorn Yodmanee, proceeding, นิชาพร ยอดมณี)

Poolperm, R; Boonmoh, A

Differences in Thai students’ anxiety when speaking English in onsite and online classrooms (Journal)

2024, (ERIC, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, ERIC, Journal, TCI)

Janmaimool, P; Chontanawat, J; Chudech, S

The effects of perceptions of environmental health risk and environmental risk on sustainable infectious waste management behaviours among citizens in Bangkok, Thailand (Journal)

2024, (Scopus, Q1, ScienceDirect).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Q1, ScienceDirect, Scopus, Surapong Chudech)

Lim, E H; Vungthong, S; Trakulkasemsuk, W

Trash-talking versus toxicity: An analysis of /all chat exchanges between Southeast Asian players of an online competitive game (Journal)

2024, (Scopus, Q2, ERIC).

(Links | BibTeX | Tags: ERIC, Journal, Q2, Scopus, Sompatu Vungthong, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข, สมพธู หวังทอง)

Kammayee, M; Tepsuriwong, S

A case study of an interplay of an in-service teacher’s possible selves in his professional development (Journal)

2024, (Scopus, Q2, ERIC, TCI1).

(Links | BibTeX | Tags: ERIC, Journal, Q2, Saowaluck Tepsuriwong, Scopus, TCI, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

Lee, B J; Reinders, H; Bonner, E

Monitoring engagement in the foreign language classroom: Learners’ perspectives (Journal)

2024, (Scopus, Q1).

(Links | BibTeX | Tags: Hayo Reinders, Journal, Q1, Scopus)

Waluyo, B; Zahabi, A; Ruangsung, L

Language assessment at a Thai university: A CEFR-based test of English proficiency development (Journal)

2024, (Scopus, Q2, ERIC, TCI1).

(Links | BibTeX | Tags: Ali Zahabi, ERIC, Journal, Q2, Scopus, TCI)

Boonlue, S; Manyuen, M; Neanchaleay, J; Boonmoh, A; Nittayathammakul, V

The inquiry-driven VCoP model to promote digital agriculturalists’ learning competencies in the agriculture 4.0 era (Journal)

2024, (Scopus, Q3).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, Journal, Q3, Scopus, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

2023

ประพนธ์ สหพัฒนา กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พรพรรณ ประจักษ์เนตร พรเลิศ อาภานุทัต และ กรณ์ หุวะนันทน์

ความสามารถในการบริหารจัดการและการสนองตอบต่อภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขององค์การที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (Journal)

2023, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Pornlert Arpanutud, TCI, พรเลิศ อาภานุทัต)

Huvanandana, G; Satararuji, K; Ratnatilaka Na Bhuket, P; Prajaknate, P; Arpanutud, P; Sahapattana, P

Desirable attributes transforming an organization established under a special act into a high-performance organization (Journal)

2023, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Pornlert Arpanutud, TCI, พรเลิศ อาภานุทัต)

Boonmoh, A; Jumpakate, T

The present state of online teaching of general education courses in terms of instructors’ and students’ experiences, needs, and challenges (Journal)

2023, (Scopus).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, Journal, Scopus, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

Boonmoh, A; Tuaynak, A

An exploration of explicit teaching of reading with Thai students of low EFL proficiency: Factors affecting reading comprehension (Journal)

2023, (Scopus, Q3, ACI, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: ACI, Atipat Boonmoh, Journal, Q3, Scopus, TCI, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

Kaewkascholkul, N; Jaturapitakkul, N

Thai teacher’s corrective feedback on adult learners’ errors in speaking (Journal)

2023, (ERIC, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: ERIC, Journal, Natjiree Jaturapitakkul, TCI, ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล)

Dhakal, K R; Watson Todd, R; Jaturapitakkul, N

Unpacking the nature of critical thinking for educational purposes (Journal)

2023, (Scopus, Q2).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Natjiree Jaturapitakkul, Q2, Richard Watson Todd, Scopus, ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล)

Komonniramit, K; Tepsuriwong, S

Learners’ motivation to participate in course-adjunct English activities: A case study of a high- and a low-motivation learner (Journal)

2023.

(Links | BibTeX | Tags: ERIC, Journal, Q2, Saowaluck Tepsuriwong, Scopus, TCI, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

Gregersen, T; Reinders, H

Teacher leadership for teacher wellbeing (Book Chapter)

Reinders, H (Ed.): Language teacher leadership. Insights from theory and practice, pp. 103-123, Palgrave Macmillan, Cham, 2023.

(Links | BibTeX | Tags: book chapter, Hayo Reinders)

Reinders, H

Willingness to lead. A framework for language teacher leadership development (Book Chapter)

Reinders, H (Ed.): Language teacher leadership. Insights from theory and practice, pp. 1-18, Palgrave Macmillan, Cham, 2023.

(Links | BibTeX | Tags: book chapter, Hayo Reinders)

Chantaraphat, Y; Jaturapitakkul, N

Use of peer tutoring in improving the English speaking ability of Thai undergraduate students (Journal)

2023, (Scopus, Q2, ERIC, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: ERIC, Journal, Natjiree Jaturapitakkul, Q2, Scopus, TCI, ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล)

Jirapornvaree, I; Keeratiratanalak, A; Panyagometh, A

Assessing the economic and environmental effects of plastic bag management in Thailand: Bangkok and Phuket provinces (Journal)

2023, (Scopus, Q1, ScienceDirect, EBSCO).

(Links | BibTeX | Tags: EBSCO, Ittisak Jirapornvaree, Journal, Q1, ScienceDirect, Scopus, อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี)

Panseeta, S; Watson Todd, R

The influence of contexts and orientations on interlocutors’ choices of concept reiterations (Journal)

2023, (Scopus, Q2, ERIC, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: ERIC, Journal, Q2, Richard Watson Todd, Scopus, TCI)

Reinders, H

Supporting refugees. A primer for language teachers (Other)

2023.

(Links | BibTeX | Tags: Hayo Reinders, Other)

Rangsarittikun, R

Insights from the coffee talk: A corpus-based critical discourse analysis of power manifestations around the word ‘students’ in the discussions on Ajarn.com (Journal)

2023.

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Q2, Ronnakrit Rangsarittikun, Scopus)

อธิปัตย์ บุญเหมาะ, ณัฐกริษฐา โกพิมาย

การพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการสอนการประยุกต์ใช้ Google Translate และเครื่องมือออนไลน์ประเภทต่าง ๆ (Journal)

2023, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, Journal, TCI, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

Stewart, G; Reinders, H

Metacognition and self-awareness: The impact of one language teacher’s reflection about his instructional delivery and personality (Journal)

2023.

(Links | BibTeX | Tags: Hayo Reinders, Journal)

Zhao, P; Watson Todd, R

Matches and mismatches between teacher beliefs and practices in teaching Thai (Proceeding)

Faculty of Liberal Arts, Thammasat University Conference on Language Education and Thai Studies (LETS): Diversities and Voices in Language Education and Thai Studies, Thammasat University, Bangkok, 2023.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Richard Watson Todd)

Mideros, D; Roberts, N; Carter, B A; Reinders, H

Foreign language education in the Southern Caribbean: An overview (Book Chapter)

Mideros, D; Roberts, N; Carter, B A; Reinders, H (Ed.): Innovation in language learning and teaching. New language learning and teaching environments, pp. 1-21, Palgrave Macmillan, 2023.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Hayo Reinders)

Zahabi, A; Amini, M

[Review of the book ESL/EFL teaching practice and methodology: 20 Years of experience teaching English in a single book!, by Jackie Bolen] (Journal)

2023, (Scopus, Q2, ERIC, TCI1).

(Links | BibTeX | Tags: Ali Zahabi, ERIC, Journal, Q2, Scopus, TCI)

Dobson, J A; Sojisirikul, P

Teachers’ voices when giving feedback: Causes of foreign language classroom anxiety and feedback strategies to reduce students’ FLCA (Journal)

2023, (Scopus, Q2, ERIC, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: ERIC, Journal, Phanitphim Sojisirikul, Q2, Scopus, TCI, พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล)

Trakulkasemsuk, W

[Review of the book Pragmatics in English as a lingua franca: Findings and developments, by Ian Walkinshaw] (Journal)

2023, (Scopus, Q2, ERIC, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Book review, ERIC, Journal, Q2, Scopus, TCI, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข)

Boonmoh, A; Kulavichian, I

Exploring Thai EFL pre-service teachers’ technology integration based on SAMR model (Journal)

2023, (Scopus, Q1).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, Journal, Q1, Scopus)

จุลนี เทียนไทย ภัทรพรรณ ทำดี, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ และ ฐิตินันทน์ ผิวนิล

นิยามความเป็นอยู่ที่ดีบนโลกดิจิทัลสำหรับสังคมไทย 5.0: หนทางในการอยู่ร่วมกันจากประสบการณ์เชิงลึกระหว่างประชากรต่างรุ่นในสังคม (Report)

2023.

(Links | BibTeX | Tags: Passanan Assavarak, report, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์)

Reinders, H; Lee, B; Bonner, E

Tracking learner engagement in the L2 classroom with experience sampling (Journal)

2023, (ScienceDirect).

(Links | BibTeX | Tags: Hayo Reinders, Journal, ScienceDirect)

Sojisirikul, P; Chanchula, N

Use of VoiceThread for reflective speaking (Journal)

2023, (Scopus, Q2, ERIC, ACI, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: ACI, ERIC, Journal, Nawiya Chanchula, Phanitphim Sojisirikul, Q2, Scopus, TCI, นวิยา จันจุฬา, พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล)

Boonmoh, A; Kulavichian, I

A study of Thai EFL learners' problems with using online tools and dictionaries in English-to-Thai translation (Journal)

2023, (Scopus, Q2).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, Journal, Q2, Scopus, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

Waiyaworn, P; Saengsri, P; Darasawang, P

Professional development for novice teachers in the rural area (Proceeding)

Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University Pattani Campus, Korean Association for Thai Studies, College of International Education, Wenzhou University International Conference Research Articles of International Conference on Humanities and Social Sciences "Sustainable Development in Humanities and Social Sciences: Post-COVID Resilience”, Chonburi, Thailand: Burapha University, 2023.

(BibTeX | Tags: Pornapit Darasawang, proceeding, Punyapa Saengsri, ปุณยภา แสงศรี, พรนภิส ดาราสว่าง)

กุลกานต์ สุทธิดารา และ อาทิตยา บินฮาซัน,

การใช้แพลตฟอร์มเส้นทางการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล ในสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป (Proceeding)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประชุมวิชาการThe 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: A Challenge to Global Citizens", สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2023.

(Links | BibTeX | Tags: Atitaya Binhasun, Kullakan Sutthidara, proceeding, กุลกานต์ สุทธิดารา, อาทิตยา บินฮาซัน)

ชเนนทร์ มั่นคง รสิตา รักสกุล และ เรวัติ อยู่สุข,

ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาอาจารย์พิเศษด้วยรูปแบบการสอนแบบทักษะปฏิบัติ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีศึกษา: การพัฒนาอาจารย์ด้วยกิจกรรมการลอกลาย (Proceeding)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: A Challenge to Global Citizens", สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2023.

(Links | BibTeX | Tags: Chanen Munkong, proceeding, Rasita Raksakul, Rawat Yoosuk, ชเนนทร์ มั่นคง, รสิตา รักสกุล, เรวัติ อยู่สุข)

ชเนนทร์ มั่นคง ทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง, กิตติภรณ์ สัจจยานุกูล ไกรศิลา กานนท์ และ สุขพัชรมณี กันแต่ง

การทดลองผสมผสานกิจกรรมนอกหลักสูตรก่อนเรียนกับการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อพัฒนาจรณทักษะแก่นักศึกษาชั้นปี 3 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (Proceeding)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประชุมวิชาการThe 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: A Challenge to Global Citizens", สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2023.

(Links | BibTeX | Tags: Chanen Munkong, Kittiporn Sajjayanukoon, Kraisila Kanont, proceeding, Songkiat Wirotkunthong, Sukpatcharamanee Kantang, กิตติภรณ์ สัจจยานุกูล, ชเนนทร์ มั่นคง, ทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง, สุขพัชรมณี กันแต่ง, ไกรศิลา กานนท์)

941 entries « 1 of 19 »