Publication List

Search :

 

849 entries « 17 of 17 »

2006

เอี่ยมวรเมธ, วิภาวี

ทัศนะของนักศึกษา มจธ. เกี่ยวกับผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อสังคมไทย (Proceeding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโยยีพระจอมเกล้าธนบุรี การประชุมวิชาการ “การบูรณาการเทคโนโลยีสังคมกับชุมชน”, กรุงเทพฯ, ไทย, 2006.

(BibTeX | Tags: proceeding, Wipawee Iemworamate, วิภาวี เอี่ยมวรเมธ)

สุรพงษ์ ชูเดช วรรณี ใจบริสุทธิ์, วิภาวี เอี่ยมวรเมธ ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์ สันติ พรายงาม ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ สุรัตน์ เพชรนิล และ ปาณเลิศ ศิริวงศ์

การประเมินผลหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของสายวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Proceeding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การประชุมวิชาการ “การบูรณาการเทคโนโลยีสังคมกับชุมชน”, กรุงเทพฯ, ไทย, 2006.

(BibTeX | Tags: Panalert Sirivongse, proceeding, Riruengrong Ratanavilaisakul, Santi, Surapong Chudech, Surat Petchnil, Varaporn Trakulsarit, Wipawee Iemworamate, ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์, ปาณเลิศ ศิริวงศ์, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล, วรรณี ใจบริสุทธิ์, วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, วิภาวี เอี่ยมวรเมธ, สันติ พรายงาม, สุรพงษ์ ชูเดช, สุรัตน์ เพชรนิล)

Darasawang, P; Srimavin, W

Using a lecture and tutorial approach in teaching large classes (Journal)

2006, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Pornapit Darasawang, TCI, Wilaksana Srimavin, พรนภิส ดาราสว่าง, วิลักษณา ศรีมาวิน)

Suwannathep, S; Arpanutud, P; Kiratipiboon, S

A study of human resource development for middle and higher level employee in the food industry to enhance productivity and competitives in Thailand (Proceeding)

The 3rd International Conference on Business Management, Colombo, Sri Lanka, 2006.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

Watson Todd, R

Open-endedness in CALL (Proceeding)

The 26th Annual Thailand TESOL International Conference: Teaching, Learning, Researching: Three Pillars of TESOL, Chiang Mai, Thailand, 2006.

(BibTeX | Tags: proceeding, Richard Watson Todd)

Suparp S., Watson Todd & Darasawang R P

Supporting language learning from a computer game (Journal)

2006, (Scopus, Q3).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Pornapit Darasawang, Q3, Richard Watson Todd, Scopus, พรนภิส ดาราสว่าง)

สัตย์สงวน, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ และ งามพิศ

การตัดสินใจดำรงครรภ์และการปรับตัวของมารดานอกสมรสในเขตกรุงเทพมหานคร (Journal)

2006.

(BibTeX | Tags: Journal, Passanan Assavarak, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์)

Watson Todd, R

The myth of the native speaker as a model of English proficiency (Journal)

2006, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd, TCI)

Tepparat, P; Watson Todd, R; Buato, P

Designing a placement test for use in Student English Access Rooms (SEARs) (Journal)

2006, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd, TCI)

Boonmoh, A; Singhasiri, W; Hull, J

Problems using electronic dictionaries to translate Thai written essays into English (Journal)

2006, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, Jonathan Hull, Journal, TCI, Wareesiri Singhasiri, วรีสิริ สิงหศิริ, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

Watson Todd, R

Getting the most out of mobile phones for language learning (Journal)

2006.

(BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)

Watson Todd, R

Continuing change after the innovation (Journal)

2006, (ISI).

(Links | BibTeX | Tags: ISI, Journal, Richard Watson Todd)

Maneekhao, K; Jaturapitakkul, N; Watson Todd, R; Tepsuriwong, S

Developing an innovative computer-based test (Journal)

2006.

(BibTeX | Tags: Journal, Kasamaporn Maneekhao, Natjiree Jaturapitakkul, Richard Watson Todd, Saowaluck Tepsuriwong, กษมาภรณ์ มณีขาว, ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

Watson Todd, R

Why investigate large classes? (Journal)

2006, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd, TCI)

Watson Todd, R

The classroom language of larger and smaller classes (Journal)

2006, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd, TCI)

Jimarkon, P; Singhasiri, W

Teachers’ beliefs concerning large-class English teaching at the university level (Journal)

2006, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Pattamawan Jimarkon, TCI, Wareesiri Singhasiri, ปัทมวรรณ จิมากร, วรีสิริ สิงหศิริ)

DoHuy, L; Hull, J; Tepsuriwong, S

Effects of extensive reading on students’ perceptions of reading ability and use of reading strategies (Journal)

2006, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Jonathan Hull, Journal, Saowaluck Tepsuriwong, TCI, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

Keyuravong, S; Maneekhao, K

Using e-mail consultations in a large Class (Journal)

2006.

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Kasamaporn Maneekhao, Sonthida Keyuravong, TCI, กษมาภรณ์ มณีขาว, สนธิดา เกยูรวงศ์)

เจริญเกียรติบวร, กาญจนา

การศึกษาการแปลเรื่องตลกในหนังสือของฟรอยด์ (Journal)

2006.

(BibTeX | Tags: Journal, กาญจนา เจริญเกียรติบวร)

2005

Boonmoh, A

Getting ready to teach in a large class: A diary study (Journal)

2005.

(BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, Journal, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

เอี่ยมวรเมธ, วิภาวี

ผู้สูงอายุในพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย (Journal)

2005.

(BibTeX | Tags: Journal, Wipawee Iemworamate, วิภาวี เอี่ยมวรเมธ)

Watson Todd, R

In an aeroplane, yes, in an aeroplane: Within-unit repetitions in classroom discourse (Journal)

2005, (Scopus, Q1).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Q1, Richard Watson Todd, Scopus)

พรเลิศ อาภานุทัต, สุวิมล กีรติพิบูล และ ศศิธร สุวรรณเทพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพกำลังคนระดับกลางและสูงเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ (Proceeding)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การสัมมนาวิชาการในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์, กรุงเทพฯ, ไทย, 2005.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

Watson Todd, R

A fuzzy approach to discourse topics (Journal)

2005, (ISI, Scopus, Q2).

(Links | BibTeX | Tags: ISI, Journal, Q2, Richard Watson Todd, Scopus)

Watson Todd, R

Doing corpus research (Journal)

2005.

(BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)

Suwannathep, S

Energy conservation policy in Thailand: Perceived effectiveness of policy implementation (Proceeding)

ICBM 2005: The 2nd International Conference on Business Management in the Third World, Colombo, Sri Lanka, 2005.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

Watson Todd, R

Three modes of CALL communication (Journal)

2005, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd, TCI)

Watson Todd, R; Chaisaklert, L

Surveying students’ recreational use of English with computers (Journal)

2005, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd, TCI)

รัตนวิไลสกุล, ริเรืองรอง

ความรู้สึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภาไทย (Journal)

2005, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Riruengrong Ratanavilaisakul, TCI, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล)

Sojisirikul, P

The use of students’ name cards in large classes (Journal)

2005, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Phanitphim Sojisirikul, TCI, พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล)

Chullawatchanatana, W; Srimavin, W

Factors affecting the use of the ELF Learning Centre at the Bank of Thailand (Journal)

2005, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, TCI, Wantana Chullawatchanatana, Wilaksana Srimavin, วิลักษณา ศรีมาวิน)

Watson Todd, R

Lessons learnt from the SEARs project (Journal)

2005, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd, TCI)

Darasawang, P

Language awareness activities for English major students (Journal)

2005.

(BibTeX | Tags: Journal, Pornapit Darasawang, พรนภิส ดาราสว่าง)

2004

Watson Todd, R; Thienpermpool, P; Keyuravong, S

Measuring the coherence of writing using topic-based analysis (Journal)

2004, (Scopus, Q1).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Q1, Richard Watson Todd, Scopus, Sonthida Keyuravong, สนธิดา เกยูรวงศ์)

Watson Todd, R

Trainer journals, reflection and development (Book Chapter)

Hayes, D (Ed.): Trainer Development: Principles and Practice from Language Teacher Training, Language Australia, Melbourne, 2004.

(BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

Watson Todd, R; Keyuravong, S

Process and product of English language learning in the National Education Act, Ministry of Education Standards and recommended textbooks at the secondary level (Other)

2004.

(BibTeX | Tags: Other, Richard Watson Todd, Sonthida Keyuravong, สนธิดา เกยูรวงศ์)

2003

Watson Todd, R

EAP or TEAP? (Journal)

2003, (Scopus, Q1, ScienceDirect, EBSCO).

(Links | BibTeX | Tags: EBSCO, Journal, Q1, Richard Watson Todd, ScienceDirect, Scopus)

Watson Todd, R

Studying the beliefs of novice teachers and teacher trainers (Book Chapter)

Hadley, G (Ed.): Action research in Action, RELC, Singapore, 2003.

(BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

2002

Watson Todd, R

Using self-assessment for evaluation (Magazine)

2002.

(BibTeX | Tags: magazine, Richard Watson Todd)

2001

Watson Todd, R; Mills, N; Palard, C; Khamcharoen, P

Giving feedback on journals (Journal)

2001, (Scopus, Q1).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Q1, Richard Watson Todd, Scopus)

Watson Todd, R

Induction from self-selected concordances and self-correction (Journal)

2001, (ISI).

(Links | BibTeX | Tags: ISI, Journal, Richard Watson Todd)

Watson Todd, R; Maneekhao, K

Two kinds of becoming: The researcher’s tale and the mentor’s tale (Book Chapter)

Edge, J (Ed.): Action Research, TESOL, Alexandria, VA, 2001.

(BibTeX | Tags: Book, Kasamaporn Maneekhao, Richard Watson Todd, กษมาภรณ์ มณีขาว)

Watson Todd, R

Task-based learning and curriculum innovation (Book)

King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, 2001.

(BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

2000

Watson Todd, R

Ways of learning English (Book)

King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, 2000.

(BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

1998

Watson Todd, R

Topic-based analysis of classroom discourse (Journal)

1998, (ISI).

(Links | BibTeX | Tags: ISI, Journal, Richard Watson Todd)

Shrestha, R M; Khummongkhol, P; Biswas, W K; Timilsina, G V; Sinbanchongjit (Suwannathep), S

CO2 mitigation potential of efficient demand-side technologies : The case of Thailand (Journal)

1998.

(BibTeX | Tags: Journal, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

1997

Watson Todd, R

Textual patterns in teachers’ eliciting (Journal)

1997, (Scopus, Q1).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Q1, Richard Watson Todd, Scopus)

Watson Todd, R

Classroom teaching strategies (Book)

Prentice Hall, London, 1997.

(BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

0000

วรรณา เต็มสิริพจน์ ศศิธร สุวรรณเทพ, สันติ เจริญพรพัฒนา พรเลิศ อาภานุทัต และ สุรัตน์ ชุมจิตต์

การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาตรงสู่ผู้เรียน (Report)

0000.

(BibTeX | Tags: Pornlert Arpanutud, report, Sasitorn Suwannathep, พรเลิศ อาภานุทัต, ศศิธร สุวรรณเทพ)

849 entries « 17 of 17 »