Publication List

Search :

 

Show all

169 entries « 2 of 4 »

2017

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล วิภาวี เอี่ยมวรเมธ, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ และคณะ

บ่อขยะแพรกษา : มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมดูแลบ่อขยะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้บ่อขยะ จังหวัดสมุทรปราการ (Journal)

2017, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Passanan Assavarak, Riruengrong Ratanavilaisakul, TCI, Wipawee Iemworamate, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล, วิภาวี เอี่ยมวรเมธ)

Na-on, R; Jaturapitakkul, N

Identifying thematic and rhetorical patterns in research project abstracts of Thai EFL engineering undergraduates (Journal)

2017, (ACI, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: ACI, Journal, Natjiree Jaturapitakkul, Rungrudee Na-on, TCI, ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล, รุ่งฤดี นาอ่อน)

Limthaworn, P; Keyuravong, S

This customer is complicated and tedious!!!: Investigating maxim flouting and its functions in business e-mail correspondence (Journal)

2017, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Phanruja Limthaworn, Sonthida Keyuravong, TCI, พรรณรุจา ลิ้มถาวร, สนธิดา เกยูรวงศ์)

Au-on, S; Trakulkasemsuk, W; Vungthong, S

Who is burning down Rohingya villages? The portrayal of Rohingya in media through transitivity analysis (Journal)

2017, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Sawarinn Au-on, Sompatu Vungthong, TCI, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข, สมพธู หวังทอง, สวารินทร์ อู่อ้น)

Valentinov Tassev, V; Sojisirikul, P

Assessing students’ pronunciation: Voices from native English teachers (NETs) and non-native English teachers (NETs) (Journal)

2017, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Phanitphim Sojisirikul, TCI, Valentin Valentinov Tassev, พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล)

Joshi, A; Darasawang, P

Acquiring English in a constructionist environment: A case study (Journal)

2017, (ACI, TCI).

(BibTeX | Tags: ACI, Archana Joshi, Journal, Pornapit Darasawang, TCI, พรนภิส ดาราสว่าง)

Saengmanee, S

[Review of the book How to Teach English (new edition), by Jeremy Harmer] (Journal)

2017, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Sawitree Saengmanee, TCI, สาวิตรี แสงมณี)

2016

Janmaimool, P

The Establishment of a community-based mangrove forest management plan: Lessons learned from mangrove Forest conservation in the Nernkhor Sub-district, Rayong Province, Thailand (Journal)

2016, (ACI, TCI, สกอ.).

(BibTeX | Tags: ACI, Journal, Piyapong Janmaimool, TCI, ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล, สกอ.)

Singchai, P; Jaturapitakkul, N

Cohesion in narrative essay writing of EFL secondary students in Thailand (Journal)

2016, (ACI, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: ACI, Journal, Natjiree Jaturapitakkul, Peerakorn Singchai, TCI, ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล, พีรกร สิงห์ชัย)

Pojanapunya, P

Clustering keywords to identify concepts in texts: An analysis of research articles in Applied Linguistics (Journal)

2016, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Punjaporn Pojanapunya, TCI, ปัญจพร พจนปัญญา)

กาญจนการุณ, จุรีพร

ผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แผนที่ความคิดของนักศึกษา มจธ. (Journal)

2016, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Jureeporn Kanjanakaroon, TCI, จุรีพร กาญจนการุณ)

Jaroongkhongdach, W

[Review of the book A History of Applied Linguistics from 1980 to the Present, by Kees de Bot] (Journal)

2016, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, TCI, Woravut Jaroongkhongdach, วรวุฒิ จรุงคงเดช)

Louw, S; Billsborrow, T

"Let me tell you about your lesson": Reflection in feedback following classroom observations in Cambodia (Journal)

2016, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Stephen Louw, TCI)

Maneekhao, K; Tepsuriwong, S

A study of Thai students’ opinions on books for extensive reading (Journal)

2016, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Kasamaporn Maneekhao, Saowaluck Tepsuriwong, TCI, กษมาภรณ์ มณีขาว, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

Jenwitthayayot, W; Tepsuriwong, S

Students' perceptions about their self-study experience (Journal)

2016, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Saowaluck Tepsuriwong, TCI, Wannapa Jenwitthayayot, วรรณภา เจนวิทยายศ, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

Phongjit, W; Srimavin, W

Teacher use of acts in activity transitions (Journal)

2016, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, TCI, Wichanon Phongjit, Wilaksana Srimavin, วิชานนท์ ผ่องจิตต์, วิลักษณา ศรีมาวิน)

Kumkaew, R; Tepsuriwong, S

The nature of vocabulary repetition in Graded Readers (Journal)

2016, (ACI, TCI).

(BibTeX | Tags: ACI, Journal, Rungthip Kumkaew, Saowaluck Tepsuriwong, TCI, รุ้งทิพย์ คำแก้ว, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

จันทร์ใหม่มูล, ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ และ ปิยะพงษ์

การสื่อสารความเสี่ยงภัยพิบัติด้านอัคคีภัยของกลุ่มผู้สูงวัยไทย (Journal)

2016, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Piyapong Janmaimool, TCI, ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล)

Vo Duy, T; Jaturapitakkul, N

The use of vocabulary learning strategies by Thai EFL learners studying Vietnamese as a third language (Journal)

2016.

(Links | BibTeX | Tags: ACI, Journal, Natjiree Jaturapitakkul, TCI, Thanh Vo Duy, ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล)

Boonchutima, S; Bunsom, T; Chin, G V S

Investigating the representations of the Bruneian Chinese in contemporary plays (Journal)

2016, (ACI, TCI).

(BibTeX | Tags: ACI, Journal, TCI, Thanis Bunsom, ธนิศร์ บุญสม)

2015

Trakulkasemsuk, W

[Review of the book How to teach English with technology (new edition), by Gavin Dudeney & Nicky Hockly] (Journal)

2015, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, TCI, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข)

Srisopha, R; Saengsri, P

Perceived self-efficacy of Thai secondary school English teachers (Journal)

2015, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Punyapa Saengsri, Rungthip Srisopha, TCI, ปุณยภา แสงศรี, รุ่งทิพย์ ศรีโสภา)

กาญจนการุณ, จุรีพร

การสะท้อนการเรียนรู้แบบย้อนมองตน และใคร่ครวญภายในของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ภายหลังการจัดดำเนินการโครงงานสังคม (Journal)

2015, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Jureeporn Kanjanakaroon, TCI, จุรีพร กาญจนการุณ)

Dathumma, C; Singhasiri, W

Students' perceptions towards teacher feedback on Google Docs (Journal)

2015, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Chanisa Dathumma, Journal, TCI, Wareesiri Singhasiri, ชนิศา ดาทุมมา, วรีสิริ สิงหศิริ)

Jarusrose, C; Singhasiri, W

Novice teacher’s learning through a project-based learning class (Journal)

2015, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Chomphunuch Jarusrose, Journal, TCI, Wareesiri Singhasiri, ชมพูนุช จารุสโรส, วรีสิริ สิงหศิริ)

Srichat, S; Trakulkasemsuk, W

Use of instructing strategies in teaching content subject to different types of learners: Regular program and international programs (Journal)

2015, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Sritakan Srichat, TCI, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข, ศีตกาล ศรีฉัตร)

Wattananan, P; Tepsuriwong, S

Students’ intuition-based self-efficacy and evidence-based self-efficacy towards their oral presentation (Journal)

2015, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Piyarat Wattananan, Saowaluck Tepsuriwong, TCI, ปิยรัตน์ วรรธนานันต์, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

Sawaengsuk, W; Assavarak, P; H. Gheewala, S

Identifying suitable social and socio-economic indicators for biofuel systems in Thailand (Journal)

2015, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Passanan Assavarak, TCI, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์)

Wuttikrikunlaya, P; Singhasiri, W; Keyuravong, S

The use of online tools in L2 writing: A study of Thai university students (Journal)

2015, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Pornpol Wuttikrikunlaya, Sonthida Keyuravong, TCI, Wareesiri Singhasiri, พรพล วุฒิไกรกัลยา, วรีสิริ สิงหศิริ, สนธิดา เกยูรวงศ์)

2014

Panseeta S. & Watson Todd, R

A genre analysis of 5-star hotels' responses to negative reviews on TripAdvisor (Journal)

2014, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd, TCI)

Winitkun, D; Kongchan, C

A case study on perceived problems in the student teacher's spoken classroom language through supervisor's feedback (Journal)

2014, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Chada Kongchan, Duangkamon Winitkun, Journal, TCI, ชฎา กองจันทร์, ดวงกมล วินิจกุล)

Rachomas, P; Trakulkasemsuk, W

Initiating talks used by the teacher to stimulate verbal responses from students (Journal)

2014, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Praewpilas Rachomas, TCI, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข, แพรวพิลาส ราโชมาศ)

Trakulkasemsuk, W

[Review of the book Understanding English as a Lingua Franca, by Barbara Seidlhofer] (Journal)

2014, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, TCI, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข)

Watson Todd, R

Restarts: Symptom or signal? (Journal)

2014, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd, TCI)

Jirapanakorn, N; Trakulkasemsuk, W; Keyuravong, S

A move analysis of English research article introductions in Thai and International medical journals (Journal)

2014.

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Naruemol Jirapanakorn, Sonthida Keyuravong, TCI, Wannapa Trakulkasemsuk, นฤมล จิรพนากร, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข, สนธิดา เกยูรวงศ์)

Boonkhaos, K; Thepsiri, K

How collaborative is collaborative group work? A case study of Thai undergraduate university students group task (Journal)

2014, (ACI, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: ACI, Journal, Kannikar Boonkhaos, Kitcha Thepsiri, TCI, กรรณิการ์ บุญขาว, กิจจา เทพศิริ)

Sombat, T; Singhasiri, W; Boonmoh, A

Implementation of self-directed learning into English courses at Mae Fah Luang University (Journal)

2014, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, Journal, TCI, Thanapong Sombat, Wareesiri Singhasiri, ธนพงษ์ สมบัติ, วรีสิริ สิงหศิริ, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

Sojisirikul, P; Vasuvat, S

Analysis of sentence structures through translation for a reading task (Journal)

2014, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Phanitphim Sojisirikul, Shannoy Vasuvat, TCI, ชานน้อย วสุวัต, พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล)

Srimongkontip, S; Wiriyakarun, P

Measuring vocabulary size and vocabulary depth of secondary education students in a Thai-English bilingual school (Journal)

2014, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Pamararat Wiriyakarun, Somjai Srimongkontip, TCI, ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์, สมใจ ศรีมงคลทิพย์)

Bunsom, T; Singhasiri, W; Vungthong, S

To wed or not to wed: Investigating marriage proposal in Jane Austen's Pride and Prejudice (Journal)

2014, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Sompatu Vungthong, TCI, Thanis Bunsom, Wareesiri Singhasiri, ธนิศร์ บุญสม, วรีสิริ สิงหศิริ, สมพธู หวังทอง)

Bunsom, T

Paradise betrayed: Investigating the plights of female domestic workers in two contemporary plays (Journal)

2014, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, TCI, Thanis Bunsom, ธนิศร์ บุญสม)

Khunmontri, S; Trakulkasemsuk, W; Bunsom, T

Vocational college English teachers’ awareness of establishment of the ASEAN community and its impact on English language teaching (Journal)

2014, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Sathianphan Khunmontri, TCI, Thanis Bunsom, Wannapa Trakulkasemsuk, ธนิศร์ บุญสม, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข, เสถียรพันธุ์ ขุนมนตรี)

2013

กาญจนการุณ, จุรีพร

การศึกษากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากวัสดุท้องถิ่นของชุมชน (Journal)

2013, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Jureeporn Kanjanakaroon, TCI, จุรีพร กาญจนการุณ)

Watson Todd, R

Why do articles get rejected by international journals? (Journal)

2013, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd, TCI)

Singhasiri, W; Bunsom, T

[Review of the book Literature in Language Education, by G. Hall] (Journal)

2013.

(Links | BibTeX | Tags: Journal, TCI, Thanis Bunsom, Wareesiri Singhasiri, ธนิศร์ บุญสม, วรีสิริ สิงหศิริ)

กาญจนการุณ, จุรีพร

การดำเนินการจัดโครงการพัฒนาการอ่านในโรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ (Journal)

2013, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Jureeporn Kanjanakaroon, TCI, จุรีพร กาญจนการุณ)

Pochanukul, T; Tepsuriwong, S

Relationship between students' responses and teacher's feedback strategies (Journal)

2013, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Saowaluck Tepsuriwong, TCI, Thanissorn Pochanukul, ธนิสร โภชนุกุล, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

2012

Thepsiri, K; Pojanapunya, P

Thai university students' causal attributions for success and failure in English language learning (Journal)

2012, (TCI).

(BibTeX | Tags: Journal, Kitcha Thepsiri, Punjaporn Pojanapunya, TCI, กิจจา เทพศิริ, ปัญจพร พจนปัญญา)

Pathumthong, P; Jaturapitakkul, N

Attitudes of test takers towards the Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) : An innovative computer-based testing (Journal)

2012, (ACI, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: ACI, Journal, Natjiree Jaturapitakkul, Patthama Pathumthong, TCI, ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล, ปัทมา ปทุมทอง)

Kulavichain, I; Thepsiri, K

Teacher's journals as a means to record teachers' problems and solutions (Journal)

2012, (ACI, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: ACI, Intrira Kulavichain, Journal, Kitcha Thepsiri, TCI, กิจจา เทพศิริ, อินทิรา กุลวิเชียร)

169 entries « 2 of 4 »