ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA), นักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA), และทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของ คณะศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานดังต่อไปนี้

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

ตำแหน่ง ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA)

 1. นางสาวสุพัตรา หอมแก่นจันทร์
 2. นายชนาธิป พวงสุวรรณ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน (TA)

 1. นายอนาวิล วงศ์ศฤงคาร
 2. นางสาวสุทธิดา อ่าแจ้ง

โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 5 เดือน

กลุ่มวิชาภาษา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน (TA)

 1. นางสาวณัฐพัชธ์ ปุยทอง
 2. นายภาราดรสาครพานิช
 3. นางสาวปฏิญญา สอาดเอี่ยม
 4. นางสาวสุขุมาภรณ์ สมุทวนิช
 5. นายพงศ์พิสุทธิ์ภักดีพิน
 6. นายขวัญข้าววงษ์เสถียร
 7. นางสาวอรไพลินช่างเหล็ก
 8. นางสาวไปรยารัตนกิจกุล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (RA)

 1. Miss Israt Jahan

โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นระยะเวลา 4 เดือน

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน (TA)

 1. นางสาวหทัยพร สุดใจ
 2. นายรัฐนนท์ ศิริเลิศฤทัย

โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นระยะเวลา 4 เดือน

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของ คณะศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาภาษา

ตำแหน่ง ทุนผู้ช่วยสอน (TA)

 1. Mr.Quy Ha
 2. นางสาวณัฐพร ทองทา
 3. นางสาวณัฐวรรนธ์ ธารธนานนท์

ตำแหน่ง ทุนผู้ช่วยวิจัย (RA)

 1. นายวราวิทย์ เอกอินทุมาศ

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ตำแหน่ง ทุนผู้ช่วยสอน (TA)

 1. นายภานุวัฒน์ หงส์ทอง

โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นระยะเวลา 4 เดือน
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของ คณะศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาภาษา

ตำแหน่ง ทุนผู้ช่วยวิจัย (RA)

 1. Mr. Eng How Lim

ดาวน์โหลดเอกสาร