โครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าส้มบางมด กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564