กิจกรรมวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์นี้นำเสนอกิจกรรมวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษที่รวบรวมจากครูทั่วประเทศไทย ท่านสามารถดาวน์โหลดกิจกรรมเหล่านี้และนำไปใช้ในห้องเรียนของท่านได้

กิจกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตโครงการวิจัยหัวข้อ “การสำรวจแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงเรียนไทยในปัจจุบันโดยเน้นแนวปฏิบัติที่ส่งผลกระทบเชิงบวก” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

รายละเอียดโครงการ

เรียกดูกิจกรรมสร้างสรรค์