การใช้ประโยชน์จากฉลากสินค้าในชีวิตประจำวัน มาสรุปและเปรียบเทียบการใช้ภาษาอังกฤษ กับภาษาไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Grade Level: ม.1–3
Function:
Skill Focus: การอ่าน / การเขียน / การพูด
Activity Type: งานกลุ่ม