ABOUT

Green University Mentoring Project


เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นักศึกษาในรายวิชา SSC291 ได้เสนอโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวใน มจธ. จำนวน 12 โครงการ ซึ่งมีแผนการใช้งบประมาณของทุกโครงการรวมทั้งสิ้น 1,139,332 บาท อย่างไรก็ตาม เรามีทุนสนับสนุนจำกัดเพียง 600,000 บาท จึงขอเชิญชวนชาว มจธ. ร่วมคัดเลือกโครงการที่จะได้รับทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยของเรา


ข้าพเจ้ายินยอมที่จะเข้าร่วมในการสำรวจและอนุญาตให้เก็บและใช้คำตอบของข้าพเจ้าในงานวิจัยนี้ได้

© Richard Watson Todd 2017-2022

This website works best in Chrome, Firefox or Safari.