บริการงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ มจธ.

“สนับสนุนให้อาจารย์
และบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์

นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการทำงานภายใน
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”


1. โครงการบริการงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 ดูแล/พัฒนางานการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่และอาจารย์

• ให้คำปรึกษาการจัดหาด้าน Hardware/Software กับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
• การวางระบบสนับสนุนเทคโนโลยีพื้นฐานในคณะฯ

1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคณะฯ

1.2.1 พัฒนา จัดหา ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office)

• พัฒนาระบบใหม่
• ดูแลและ Maintenance e-office ทุกระบบ

1.2.2 พัฒนาระบบเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนการสอน

1.3 ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของคณะฯ/รายวิชา และโครงการต่างๆ

• ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของคณะฯ/รายวิชาและโครงการต่างๆ

2.โครงการซ่อม บำรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ดูแล/พัฒนาทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
• จัดทำเว็บไซต์สำหรับค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
• ประสานงานดูแล ซ่อม บำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในคณะฯ
• ให้คำปรึกษาทั้งด้าน Hardware / Software แก่บุคลากรของคณะฯ

2.2 เพิ่มศักยภาพการใช้งานและป้องกันความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

• การดูแลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
• การดูแล Network ประสานงานร่วมกับทางสำนักคอมพิวเตอร์