SoLA Research Blogs


HOW IS ENGLISH ASSESSED
AT THAI SCHOOLS?

The consequences of testing and grading students are immense.
They can determine the colleges students attend, the careers
open to them, and the lifestyles they ultimately maintain…

Read More | Download

โรงเรียนไทยวัดผลวิชาภาษาอังกฤษกันอย่างไร?

“การสอบและให้เกรดนักเรียนมีผลพวงอย่างมหาศาล เพราะสามารถกำหนดมหาวิทยาลัยที่นักเรียนจะเข้าศึกษาต่อ เปิดเส้นทางอาชีพ และรวมไปถึงดำรงรูปแบบการใช้ชีวิตของพวกเขาได้”…

Read More | Download


ASEAN, ENGLISH, AND TESTING

With the ASEAN Economic Community approaching fast, English, as the language of communication in ASEAN, is growing in importance. The increasing role of English, however, puts some ASEAN countries, including Thailand, at a disadvantage…

Read More | Download

อาเซียน ภาษาอังกฤษ กับการสอบ

เมื่อการรวมตัวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใกล้เข้ามาทุกที (อ้างอิงข้อมูลปี 2012) ความสำคัญของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสื่อกลางภายในกลุ่มประเทศอาเซียนจึงยิ่งทวีคูณ แต่บทบาทที่เพิ่มขึ้นของภาษาอังกฤษนี้ ทำให้บางประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงประเทศไทย อาจต้องตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ…

Read More | Download


CLASS SIZE MATTERS, BUT HOW BIG IS TOO BIG?

Class size is a worry in education. In our dreams of an ideal world, we teachers might all want to have, say, just twelve students in a class – small enough for every student to get individual attention but big enough for students to interact with each other. In reality…

Read More | Download

เรื่องของขนาดชั้นเรียน …ใหญ่แค่ไหนคือใหญ่เกิน

ในด้านการศึกษา ขนาดชั้นเรียนเป็นเรื่องน่าห่วง พวกเราในฐานะครูคงจะคิดฝันว่าอยากจะสอนห้องเรียนที่มีนักเรียนสักแค่ 12 คน ซึ่งเป็นขนาดเล็กพอที่ทุกคนในห้องจะได้รับความเอาใจใส่ แต่ก็ใหญ่พอที่จะช่วยให้ทุกคนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ แต่ในความเป็นจริง…

Read More | Download

クラス・サイズにおける問題、どれくらいのクラスの大きさが大きすぎるのか?
リチャード・ワトソン・トッド

において、クラス・サイズは、懸念事項です。としてはクラスに学習者が12人ほどいて教えたいという考えです。小さなクラスは本を使ったり、お世話したりできるということを考えています。実際には 実用的な制約とコストは、ほとんどの状況で、40人、60人、さらには100人の生徒がいる教室がになっています。大きなクラス・サイズが学生の学習になをあたえる。クラスが大きいほど学生の学習がされるが、そもそも、その影響がに学生の学習をさせるまでどのくらいの大きさが必要だろう?

Read More | Download


WHAT SORT OF ENGLISH TEACHER IS BEST – NATIVE SPEAKER OR THAI? UNCOVERING SUBCONSCIOUS ATTITUDES

When people ask for your opinion, do you always tell them what you truly think? Why not? Often, people don’t speak their mind because they are afraid of hurting listeners’ feeling, feel embarrassed about their thoughts, or most surprisingly, they do not even know what they think..

Read More | Download

เรียนภาษาอังกฤษกับใครดีกว่ากัน – เจ้าของภาษาหรืออาจารย์คนไทย? ค้นหาความคิดจากจิตใต้สำนึก

เมื่อใครก็ตามถามความคิดเห็นของคุณ คุณพูดตรงกับที่ใจคิดทุกครั้งหรือไม่ มีหลายเหตุผลที่ทำให้หลายคนไม่ได้พูดตรงกับใจ บางครั้งเพราะต้องการรักษาน้ำใจคนฟัง บางครั้งกลัวหรืออายที่จะพูดความจริง แต่ที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือ หลายครั้งคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราคิดอะไรกันแน่…

Read More | Download


BEYOND PROFICIENCY TOWARDS EXCEPTIONAL WRITING

Can you remember a time in your life when you learned a new skill by practicing for hours and hours over months or even years? It might have been when you learned how to play the piano, or learned how to paint with watercolors, or learned how to communicate using a new language…

Read More | Download

งานเขียนที่คำว่า “ดี” ยังอธิบายได้ไม่พอ

คุณพอจะจำช่วงเวลาในอดีตตอนที่พยายามเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ผ่านการฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากหลายชั่วโมงเป็นหลายเดือนหรือแม้แต่หลายปีได้หรือไม่ อาจเป็นตอนที่คุณเรียนรู้วิธีเล่นเปียโน เรียนรู้วิธีวาดภาพสีน้ำหรือเรียนรู้วิธีการสื่อสารในภาษาใหม่…

Read More | Download


NETWORKS OF PRACTICE FOR PHD RESEARCH SOCIALIZATION

Studying on a PhD differs in many ways from a student’s previous learning experience. Instead of learning in classes, students work individually; instead of taking multiple exams, students write a very long research report; instead of acquiring predetermined knowledge, students aim to become members of a research community…

Read More | Download

เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สังคมวิจัยระดับปริญญาเอก

การเรียนในระดับปริญญาเอกมีความแตกต่างหลายประการด้วยกันหากเทียบกับประสบการณ์การเรียนในระดับอื่นที่ผ่านมา นักศึกษาต้องเรียนรู้ด้วยตนเองแทนที่จะเรียนในห้องเรียน ต้องเขียนรายงานวิจัยที่ยาวมากแทนการสอบแบบตัวเลือก ต้องมีเป้าหมายสู่การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมวิจัยแทนการรับความรู้ที่ได้ถูกกำหนดไว้หมดแล้ว…

Read More | Download


IT’S A WIN-WIN SITUATION: STAYING APPRECIATIVE AND BECOMING RESILIENT

An important part of training to become a teacher is the opportunity to get practical teaching experience. For this reason, training programmes often include a teaching practice component in which trainee teachers teach real students under supervision of a trainer…

Read More | Download

หลักการวิน-วิน: ค้นหาจุดแข็งสู่การพัฒนา

องค์ประกอบสำคัญของการฝึกอบรมครูคือโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์จริงในการสอน ดังนั้นหลักสูตรการอบรมจึงมักประกอบด้วยส่วนของการฝึกสอนซึ่งครูฝึกสอนจะได้สอนจริงภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา…

Read More | Download


HOW HAS BUSINESS COMMUNICATION CHANGED IN THE LAST 4,000 YEARS?

Discussions of historical changes in language use make for fascinating reading. Much of this has looked at how a particular language has changed over time, such as examining how the Norman Conquest changed English. The issue of how a particular genre has changed through time has been the focus of much less research. Exceptions include Ayers’ examination of research summaries over 15 years, and Gunnarson’s investigation of how research articles became standardised between 1730 and the present. Gunnarson’s 280-year timespan…

Read More | Download

การสื่อสารเชิงธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วง 4,000 ปีที่ผ่านมา

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ในการใช้ภาษาเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามอ่าน ซึ่งมีจำนวนมากที่สนใจว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป อย่างเช่นการค้นหาคำตอบว่าการรุกรานประเทศอังกฤษของชาวนอร์มัน (Norman Conquest) ทำให้ภาษาอังกฤษเปลี่ยนไปอย่างไร ในส่วนประเด็นที่ว่าประเภทของภาษา (genre) เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาอย่างไรเป็นประเด็นสนใจในงานวิจัยจำนวนน้อยกว่ามาก ๆ จะมีก็แต่ในงานค้นคว้าสรุปงานวิจัยของ Ayers ในรอบ 15 ปี…

Read More | Download


THE LANGUAGE OF DESTRUCTIVE CULTS

While most religions are seen as being socially beneficial, a few are clearly evil. The most notable examples are those cults which engaged in mass suicide, such as Peoples Temple and Heaven’s Gate. Peoples Temple founded by Jim Jones became infamous when first the group killed an American congressman and his entourage and then committed mass suicide with over 900 people dead in the jungles of Guyana. Similarly, the UFO millenarian cult called Heaven’s Gate led by Marshall Applewhite gained prominence when 39 members committed suicide so that their souls could hitch a ride on a comet…

Read More | Download

การสื่อภาษาที่ใช้โดยกลุ่มลัทธิที่เป็นภัย

ในขณะที่ศาสนาส่วนใหญ่ถูกพิจารณาว่าให้ประโยชน์แก่สังคม อย่างไรก็ตามมีบางศาสนาที่เป็นภัยอย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างที่เด่นชัดมากที่สุดคือลัทธิที่มีการฆ่าตัวตายหมู่ เช่น Peoples Temple และ Heaven’s Gate ลัทธิ Peoples Temple ที่ก่อตั้งโดย Jim Jones ได้สร้างเรื่องน่าอัปยศเมื่อพวกเขาได้สังหารสมาชิกรัฐสภาอเมริกันและผู้ติดตาม จากนั้นก็ฆ่าตัวตายหมู่โดยมีผู้เสียชีวิตกว่า 900 คนในป่าของประเทศกายอานา…

Read More | Download


NETWORKS OF PRACTICE FOR PHD THE LANGUGING CURRICULUM

Most English language teaching (ELT) aims to get students to match the standard norms of the language with mismatches, or errors, being judged as wrong and penalized. The limited impact of this traditional approach is apparent in countries like Thailand where the majority of students, despite having studied English for at least 12 years, can understand very little, communicate even less and have such little confidence in their English ability that they actively avoid the language…

Read More | Download

NETWORKS OF PRACTICE FOR PHD THE LANGUGING CURRICULUM

โดยทั่วไป การสอนภาษาอังกฤษมักมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักภาษา (หรือ standard norms) ซึ่งการสอนรูปแบบนี้ มักมองการใช้ภาษาที่ผิดไปจากหลักภาษาหรือ errors ว่าเป็นสิ่งที่ผิดและควรโดนทำโทษ วิธีการสอนแบบดั้งเดิมนี้ แทบจะไม่ก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อผู้เรียน ดังจะเห็นได้ในหลาย ๆ ประเทศ เช่น ประเทศไทย นั่นคือ ถึงแม้นักเรียนไทยส่วนใหญ่จะเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลาอย่างน้อย 12 ปี แต่ผู้เรียนแทบจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลย ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควร ทั้งยังขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ จึงมักพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย…

Read More | Download