2023

สถานะความรู้ ระบบ กลไก โครงสร้าง นโยบายที่ส่งเสริมมหาวิทยาลัยยั่งยืน และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยยั่งยืน

 • ผศ. ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์
 • และคณะ

ปฏิสัมพันธ์ของอัตลักษณ์ตัวตน กับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนวัยทำงาน กรณีศึกษาเปรียบเทียบช่องว่างในการเรียนรู้เพื่อการทำงานในกลุ่มการเรียนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

 • ผศ. ดร.ชเนนทร์ มั่นคง
 • และคณะ

การพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการสอนการประยุกต์ใช้ Google Translate และเครื่องมือออนไลน์ประเภทต่าง ๆ

 • รศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
 • และคณะ

The Relevance of English Exit Exams for University Graduates and English Proficiency Demands of Employees in Thailand

 • ผศ. ดร.ปัญจพร พจนปัญญา
 • และคณะ

2022

โครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University Mentoring Project – GUMP)

 • Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd
 • และคณะ

สถานภาพ ระบบและกลไกสนับสนุนการทำงานแบบสหวิทยาการตามแนวทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม

 • ผศ. ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์
 • และคณะ

Pre-service teacher education curricula of Rajabhat Institutes in Thailand

 • ผศ. ดร.ปัญจพร พจนปัญญา
 • และคณะ

The development of online training program for enhancing online communication and intercultural communication skills for undergraduate students in Thailand after the new normal

 • รศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ

การศึกษาบริบทที่เกื้อหนุนต่อพฤติกรรมเชิงบวกในการเรียนและการมีกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ของนักเรียนกลุ่มช้างเผือก

 • ผศ. ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์
 • และคณะ

2021

การพัฒนาและใช้ระบบข้อมูลเฝ้าระวังชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการรับมือกับปัญหามลพิษข้ามพรมแดน

 • ผศ. ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์
 • และคณะ

การศึกษาวิจัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในยุคปกติใหม่ กรณีศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสร้างทักษะชีวิตยุคหลังปกติใหม่ ในบริบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

 • ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
 • และคณะ

การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนากำลังคนเพื่อมุ่งสู่ความเป็น Smart Factory ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสัตว์

 • ดร.อรกัญญา เยาหะรี
 • และคณะ

2020

ชีวิตครอบครัวผู้ย้ายถิ่นกับการสร้างชุมชนใหม่โดยรอบพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

 • ดร.อักษราภัค หลักทอง

ทักษะที่จำเป็นในการทำงานของบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ในยุคอุตสาหกรรมก้าวหน้าของประเทศไทย

 • ดร.อักษราภัค หลักทอง

2019

Evaluation of Continuing Professional Development following the Regional English Training Centre Project

 • ผศ. ดร.ปัญจพร พจนปัญญา
 • และคณะ

วิถีชีวิต พฤติกรรม และความต้องการ การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำ

 • ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
 • และคณะ

Investigations on Urban Nature Perceptions in Urban Green Spaces: Using Geospatial Visualization by Photographs

 • ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

2018

โครงการวิจัยเพื่อการศึกษาการรับรู้ของนักเรียนและคุณครูที่มีต่อกลวิธีการสอนของคุณครูโรงเรียนสรรพาวุธบำรุง

 • ผศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
 • และคณะ

RETC End of Project Monitoring and Evaluation Research

 • Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd
 • others

ระบบการบริหารภาครัฐด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษา

 • ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
 • และคณะ

การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี ในช่วงครึ่งแผน (2558 – 2560)

 • ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
 • และคณะ

A survey of English language assessment practices at schools throughout Thailand focusing on practices with positive washback (การสำรวจแนวปฎิบัติด้านการวัดผลและประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงเรียนไทยในปัจจุบัน โดยเน้นแนวปฎิบัติที่ส่งผลกระทบเชิงบวก)

 • Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd
 • others

สองทศวรรษแห่งการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย: การศึกษาเชิงวิพากษ์

 • รศ. ดร.พรนภิส ดาราสว่าง
 • และคณะ

การสำรวจปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 29 ชุมชนในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

 • ผศ. ดร.สุรพงษ์ ชูเดช

2017

วิถีชีวิต การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชุมชน พฤติกรรมและความต้องการการใช้พื้นที่สาธารณะของชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านชายทะเล ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 • ผศ.ดร.ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล
 • และคณะ

2016

การพัฒนาสื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชาวมลาบรี

 • ผศ.กษมาภรณ์ มณีขาว
 • และคณะ

Internationally Intelligible Thai English Accent

 • ผศ.ดร.วรรณภา ตระกูลเกษมสุข
 • Prof. Dr. Barbara Seidlhofer

2015

Relationships between energy consumption, economic growth and environmental pollution: Evidence from Southeast Asian Countries

 • Asst. Prof. Dr. Jaruwan Chontanawat

2012

Support Adaptive Testing

 • Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd
 • others

2010

การวางแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสำหรับโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา (A Value added and Value Creation Business Plan for the Grammarcheck Project)

 • Mr. Parnlert Siriwong
 • others

English Bilingual Education in Thailand

 • Assoc. Prof. Sonthida Keyuravong

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากกากมูลหมักบ่อก๊าซชีวภาพและวัสดุท้องถิ่นของชุมชน

 • ผศ.ดร.จุรีพร กาญจนการุณ และคณะ

การพัฒนาการอ่านของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ผศ.ดร.จุรีพร กาญจนการุณ

2009

การประเมินศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำแควน้อย (Economic Potential Assessment of Small Hydropower Project in the Kwai Noi River Basin)

 • ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ

การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติของความต้องการใช้พลังงาน (ในภาคขนส่งทางถนน) ของประเทศไทย (Modelling road transportation of energy demand for Thailand)

 • ผศ.ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์

2008

Self-Access Materials Integrating Science and English (SAMISE)

 • Assoc. Prof. Sonthida Keyuravong
 • Others

Models of Graded Reader Use in Primary Schools

 • Asst. Prof. Dr. Saowaluck Tepsuriwong
 • Others

Web-Based Materials to Improve the English Reading Skills of Tertiary Students

 • Asst. Prof. Dr. Pornapit Darasawang
 • Others

Document Research into Gifted Education for vocational Students for ONEC

 • Asst. Prof. Dr. Wareesiri Singhasiri
 • Others

แนวทางและข้อเสนอแนะ การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมอาหาร (Guidelines and Approaches for Application of Nanotechnology to Food Industry)

 • ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ

CLIL in Primary East Asia Context

 • Assoc. Prof. Sonthida Keyuravong
 • Others

การศึกษาการพัฒนาและแนวทางแก้ไขพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพ และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 เพื่อกำหนดงานที่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำได้

 • ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ

2007

Gifted students in Vocational Education

 • Asst. Prof. Dr. Wareesiri Singhasiri
 • Others

2006

WELSIT : Web-Based English Language Support for the IT industry

 • Asst. Prof. Kasamaporn Maneekhao

Webread : Web-based Materials to Improve the English Reading Skills of Tertiary Students

 • Asst. Prof. Dr. Pornapit Darasawang

Grammarcheck : Designing a Grammarcheck for non-native speakers of English

 • Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd
 • Asst. Prof. Nuantip Tantisawetrat
 • Dr. Nuttanart Muansuwan