Publication List

Search :

 

789 entries « 1 of 16 »

2021

Wang Chong, S; Reinders, H

A methodological review of qualitative research syntheses in CALL: The state-of-the-art (Journal)

2021, (ISI, Scopus, Q1, ScienceDirect).

(Links | BibTeX | Tags: Hayo Reinders, ISI, Journal, Q1, ScienceDirect, Scopus)

นิชาพร ยอดมณี,

กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ตนเองของนักศึกษาเจเนเรชัน Z: กรณีศึกษางานเขียนเรื่อง “ตัวตนของฉัน” (Proceeding)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ 10 สถาบัน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 "The Role, Importance and Challenges of Humanities and Social Sciences in the Disruptive Society", สงขลา, ไทย, 2021.

(Links | BibTeX | Tags: Nichaphorn Yodmanee, proceeding, นิชาพร ยอดมณี)

Watson Todd, R; Pansa, D; Jaturapitakkul, N; Chanchula, N; Pojanapunya, P; Tepsuriwong, S; Towns, S G; Trakulkasemsuk, W

Assessment in Thai ELT: What do teachers do, why, and how can practices be improved? (Journal)

2021, (Scopus, Q3, ERIC).

(Links | BibTeX | Tags: Duangjaichanok Pansa, Natjiree Jaturapitakkul, Nawiya Chanchula, Punjaporn Pojanapunya, Richard Watson Todd, Saowaluck Tepsuriwong, Stuart Towns, Wannapa Trakulkasemsuk, ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล, ดวงใจชนก พรรษา, นวิยา จันจุฬา, ปัญจพร พจนปัญญา, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

Nakamura, S; Darasawang, P; Reinders, H

The antecedents of boredom in L2 classroom learning (Journal)

2021, (ISI, Scopus, Q1, ScienceDirect).

(Links | BibTeX | Tags: Hayo Reinders, ISI, Journal, Pornapit Darasawang, Q1, ScienceDirect, Scopus, พรนภิส ดาราสว่าง)

Malison, A; Arpanutud, P; Keeratipibul, S

Chicken foot broth byproduct: A new source for highly effective peptide-calcium chelate (Journal)

2021, (SI, Scopus, Q1, ScienceDirect).

(Links | BibTeX | Tags: ISI, Journal, Pornlert Arpanutud, Q1, ScienceDirect, Scopus, พรเลิศ อาภานุทัต)

Malawaet, N; Trakulkasemsuk, W

Use of adverbials in discussion sections of research articles in Thai and international journals (Journal)

2021, (Scopus, ERIC, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: ERIC, Journal, Scopus, TCI, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข)

Boonmoh, A; Khamprem, K

Teachers' rationale and use of technology: A comparative study involving a public technical college and a private high school (Journal)

2021, (EBSCO, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, EBSCO, Journal, TCI, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

บินฮาซัน, กุลกานต์ สุทธิดารา และ อาทิตยา

การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค New Normal (Proceeding)

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 "พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน", กรุงเทพ: สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2021.

(BibTeX | Tags: Atitaya Binhasun, Kullakan Sutthidara, proceeding, กุลกานต์ สุทธิดารา, อาทิตยา บินฮาซัน)

Horness, P; Jaturapitakkul, N

A case study of a Japanese university study abroad program of English in Thailand (Journal)

2021, (Scopus, Q2).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Natjiree Jaturapitakkul, Q2, Scopus, ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล)

ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล ศิริพันธ์ นันสุนานนท์, สุรพงษ์ ชูเดช จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์ ภาสนันท์ อัศวรักษ์ ภาวิณี พัฒนจันทร์ และ บัณฑิต ติรชุลี

วิถีชีวิต พฤติกรรม และความต้องการ การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำ (Report)

2021.

(BibTeX | Tags: Jaruwan Chontanawat, Passanan Assavarak, Piyapong Janmaimool, report, Siriphan Nunsunanon, Surapong Chudech, จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์, ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์, ศิริพันธ์ นันสุนานนท์, สุรพงษ์ ชูเดช)

Boonmoh, A; Jumpakate, T; Karpklon, S

Teachers' perceptions and experience in using technology for the classroom (Journal)

2021, (Scopus, Q2).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, Journal, Q2, Scopus, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

จุลนี เทียนไทย ภัทรพรรณ ทำดี, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา และฐิตินันทน์ ผิวนิล

การสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติในอนาคตของชาวดิจิทัลไทย (Book)

โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, นนทบุรี, 2021.

(BibTeX | Tags: Book, Passanan Assavarak, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์)

Al-Busaidi, S; Yusuf, T; Reinders, H

A model for implementing problem-based language learning: Experiences from a seven-year journey (Journal)

2021, (Scopus, Q4).

(Links | BibTeX | Tags: Hayo Reinders, Journal, Q4, Scopus)

Saengmanee, S

Tertiary student’s motivation and learning strategies in English language online learning (Journal)

2021, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Sawitree Saengmanee, TCI, สาวิตรี แสงมณี)

อักษราภัค หลักทอง,

มุมมองต่อชีวิตที่สะท้อนภาวะความเป็นผู้ใหญ่ ความแตกต่างระหว่างบัณฑิตที่ทำงานแล้วกับบัณฑิตที่ยังไม่ได้ทำงาน (Journal)

2021, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Aksarapak Lucktong, Journal, TCI, อักษราภัค หลักทอง)

Sulyman Saeed, H; Reinders, H

The differential impact of the timing of form-focused instruction on the acquisition of the past counterfactual conditional and framing expressions for English questions (Journal)

2021.

(BibTeX | Tags: Hayo Reinders, Journal)

Phungphai, K; Boonmoh, A

Students' perception towards the use of rewards to enhance their learning behaviours and self-development (Journal)

2021.

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, Journal, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

Boonmoh, A

Use of dictionaries and online tools for reading by Thai EFL learners in a naturalistic setting (Journal)

2021, (ISI, Scopus, Q2).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, ISI, Journal, Q2, Scopus, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

Boonsem, A; Malarat, A; Prachanban, S

Relationship between the factors affecting exercise behavior and physical fitness among university students (Journal)

2021, (Scopus, EBSCO, Q4).

(Links | BibTeX | Tags: Aungkana Boonsem, EBSCO, Journal, Q4, Scopus, อังคนา บุญเสม)

Thomas, N; Rose, H; Pojanapunya, P

Conceptual issues in strategy research: Examining the roles of teachers and students in formal education settings (Journal)

2021, (ISI, Scopus, Q1).

(Links | BibTeX | Tags: ISI, Journal, Punjaporn Pojanapunya, Q1, Scopus, ปัญจพร พจนปัญญา)

Pojanapunya, P; Watson Todd, R

The influence of the benchmark corpus on keyword analysis (Journal)

2021.

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Punjaporn Pojanapunya, Richard Watson Todd, ปัญจพร พจนปัญญา)

Pojanapunya, P; Lieungnapar, A; Jantori, P; Vungthong, S; Watson Todd, R; Keyuravong, S

Evaluation of Continuing Professional Development following the Regional English Training Centre Project (Report)

2021.

(BibTeX | Tags: Punjaporn Pojanapunya, report, Richard Watson Todd, Sompatu Vungthong, Sonthida Keyuravong, ปัญจพร พจนปัญญา, สนธิดา เกยูรวงศ์, สมพธู หวังทอง)

Jitpaisarnwattana, N; Reinders, H; Darasawang, P

Learners’ perspectives on interaction in a language MOOC (Journal)

2021, (Scopus, EBSCO, Q1).

(Links | BibTeX | Tags: EBSCO, Hayo Reinders, Journal, Pornapit Darasawang, Q1, Scopus, พรนภิส ดาราสว่าง)

Darasawang, P; Reinders, H

Willingness to communicate and second language proficiency: A correlational study (Journal)

2021, (ISI, Scopus, Q2, EBSCO).

(Links | BibTeX | Tags: EBSCO, Hayo Reinders, ISI, Journal, Pornapit Darasawang, Q2, Scopus, พรนภิส ดาราสว่าง)

Watson Todd, R; Towns, S

Case study 1, Thailand: “For the world to see and learn” - Motivating learners through purposeful writing (Book)

Springer, Singapore, 2021.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd, Stuart Towns)

Chudech S., ; Janmaimool, P

Effectiveness of warning graphic labels on cigarette packs in enhancing late-teenagers’ perceived fear of smoking-related harms in Bangkok, Thailand (Journal)

2021, (Scopus, Q2, PubMed).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Piyapong Janmaimool, PubMed, Q2, Scopus, Surapong Chudech, ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล, สุรพงษ์ ชูเดช)

Carreon, J R; Tian, W

Communicating digital disruption by an online newspaper in Thailand (Proceeding)

The 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information, Jakarta, Indonesia, 2021.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Wenwen Tian)

Chudech, S; Janmaimool, P

University students' knowledge about and attitudes toward e-cigarette use and factors influencing students' e-cigarette use (Journal)

2021, (Scopus, Q2, ERIC).

(Links | BibTeX | Tags: ERIC, Journal, Piyapong Janmaimool, Q2, Scopus, Surapong Chudech, ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล, สุรพงษ์ ชูเดช)

2020

Sairattanain, J; Wilang, J D

Language and what else? Academic integration of international students in a Thai university (Journal)

2020, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Jeffrey Dawala Wilang, Journal, TCI)

กุลกานต์ สุทธิดารา อาทิตยา บินฮาซัน, และ ปาริฉัตร เมืองประแก้ว

การพัฒนารูปแบบงานแปลข่าวสารภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้เว็บไซต์รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ (Proceeding)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต", กรุงเทพฯ, ไทย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Atitaya Binhasun, Kullakan Sutthidara, Parichat Muangprakaew, proceeding, กุลกานต์ สุทธิดารา, ปาริฉัตร เมืองประแก้ว, อาทิตยา บินฮาซัน)

กิตติพร วัฒนพานิช และ เสาวลักษณ์ คุ้มทอง,

การปรับปรุงกระบวนการจัดหลักสูตรการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ด้วยหลักการ ECRS (Proceeding)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต", กรุงเทพฯ, ไทย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Kittiporn Wattanapanich, proceeding, Saowaluk Koomtong, กิตติพร วัฒนพานิช, เสาวลักษณ์ คุ้มทอง)

พุธทา แก้วศรีใจ,

การปรับปรุงกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Proceeding)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต", กรุงเทพฯ, ไทย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Puthta Kaewsrijai, พุธทา แก้วศรีใจ)

อนัญญา พลายเล็ก และ นฤมล ชินธนไพศาล,

การใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยากร สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มจธ. โดยเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการฐานข้อมูล (Proceeding)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต", กรุงเทพฯ, ไทย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Ananya Playlek, Narumon Chintanapaisan, proceeding, นฤมล ชินธนไพศาล, อนัญญา พลายเล็ก)

ก้องกาญจน์ วชิรพนัง, วรรณชร ไชยเดช และ ธีมา เหลืองอรุณ

การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการผ่านการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการโค้ช ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Proceeding)

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 "การพัฒนาระบบและกลไกอุดมศึกษาไทย ในยุคพลิกผัน", กรุงเทพฯ, ไทย: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Kongkarn Vachirapanang, proceeding, Wannachorn Chaidet, ก้องกาญจน์ วชิรพนัง, วรรณชร ไชยเดช)

Watson Todd, R

How has business communication changed in the last 4,000 years? (Journal)

2020, (Scopus, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: ERIC, Journal, Richard Watson Todd, Scopus, TCI)

Thanasitrittisorn, P; Boonmoh, A

Information and Communication Technology (ICT) tools in preparation process by EFL teachers in a Thai university (Journal)

2020, (ACI, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: ACI, Atipat Boonmoh, Journal, TCI, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

Lin, H; Trakulkasemsuk, W; Zilli, P J

When queer meets teacher: A narrative inquiry of the lived experience of a teacher of English as a Foreign Language (Journal)

2020, (Scopus, Q1).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Q1, Scopus, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข)

Le Trung, H; Boonmoh, A

Thai students' production of English coda clusters: An experiment on sonority with Thai university students taking an English fundamental course (Journal)

2020, (EBSCO, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, EBSCO, Journal, TCI, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

Pandey, A; Lucktong, A

Contribution of Social Media and Cultural Intelligence on Indian-Thai B2B (Journal)

2020, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Aksarapak Lucktong, Journal, TCI, อักษราภัค หลักทอง)

Kanchanapoomi, T; Trakulkasemsuk, W

Laughter: A communication strategy in business meeting between Thai and Burmese professionals (Journal)

2020, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: ERIC, Journal, TCI, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข)

Kong, C

What can ESL/EFL teachers do with COVID-19? (Magazine)

2020.

(Links | BibTeX | Tags: Corsica Kong, magazine)

Seyitkulyyev, D; Keyuravong, S; T., Bunsom

Investigation of grammatical errors committed by Turkmen learners of English (Journal)

2020, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Sonthida Keyuravong, TCI, Thanis Bunsom, ธนิศร์ บุญสม, สนธิดา เกยูรวงศ์)

ชูเดช, เอกพงษ์ โสมา และ สุรพงษ์

การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร (Proceeding)

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน”, ขอนแก่น, ไทย, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Surapong Chudech, สุรพงษ์ ชูเดช)

Wilang, J D

The power of gratitude in the language classroom (Magazine)

2020.

(BibTeX | Tags: Jeffrey Dawala Wilang, magazine)

Balintag, C M; Wilang, J D

QR codes utilization in EFL classroom: Affective language learning attributes in writing (Journal)

2020.

(Links | BibTeX | Tags: Jeffrey Dawala Wilang, Journal)

บุญเสม, อังคนา

ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย (Journal)

2020, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Aungkana Boonsem, Journal, TCI, อังคนา บุญเสม)

Intraboonsom, C; Darasawang, P; Reinders, H

Teacher’s practices in fostering learner autonomy in a Thai university context (Journal)

2020, (Scopus, Q3).

(Links | BibTeX | Tags: Hayo Reinders, Journal, Pornapit Darasawang, Q3, Scopus, พรนภิส ดาราสว่าง)

Puvacharoonkul, P; Boonmoh, A

Perceptions of mitigated speech used in high-risk situations: A phenomenological study (Proceeding)

Udon Thani Rajabhat University ICE2020: The 1st International Conference on Education: Innovation and Development for Classrooms in the 21st Century, Undon Thai, Thailand, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, proceeding, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

พรนภิส ดาราสว่าง Richard Watson Todd, สนธิดา เกยูรวงศ์ ปัญจพร พจนปัญญา พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล สาวิตรี แสงมณี และ อังค์วรา เหลืองนภา

สองทศวรรษแห่งการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย: การศึกษาเชิงวิพากษ์ (Report)

2020.

(BibTeX | Tags: Phanitphim Sojisirikul, Pornapit Darasawang, Punjaporn Pojanapunya, report, Richard Watson Todd, Sawitree Saengmanee, Sonthida Keyuravong, ปัญจพร พจนปัญญา, พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล, พรนภิส ดาราสว่าง, สนธิดา เกยูรวงศ์, สาวิตรี แสงมณี)

Puvacharonkul, P; Wilang, J D

Exploring the mindsets of Thai graduate students in English language learning: A preliminary study (Proceeding)

Thailand TESOL Association The 40th Thailand TESOL-PAC International Conference “Harmony in Diversity: ELT in Transcultural Society”, Bangkok, Thailand: Thailand TESOL Association, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Jeffrey Dawala Wilang, proceeding)

789 entries « 1 of 16 »