SoLA Funded Projects

2023

Staff Projects

2566101 Exploring Thai EFL Pre-service Teachers Technology Integration Based on SAMR Model

 • รศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
 • ผศ. อินทิรา กุลวิเชียร

2566201 การรับรู้ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการผลิตและการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ

 • รศ. ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์
 • รศ. ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
 • รศ. ดร.สุรพงษ์ ชูเดช

2566202 Investigating teacher changes through exploratory action research

 • ดร.รัชนี เดอร์ซิงห์
 • รศ. สนธิดา เกยูรวงศ์
 • Mr. Khoi Tan Minh Vuong
 • Dr. Vanita Chopra
 • Ms. Gyanu Dahal

2566203 การประเมินความยั่งยืนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน: วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

 • ดร.อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี
 • ดร.ปภามญซุ์ ซีประเสริฐ
 • ผศ. ดร.ภาสนันท์ อัศวรักษ์
 • ดร.สุรัตน์ เพชรนิล

2566204 การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในกระบวนการผลิตน้ำตาลโตนด วิสาหกิจชุมชนตำบลถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

 • ดร.ปภามญซุ์ ซีประเสริฐ
 • ดร.อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี
 • ผศ. ดร.ภาสนันท์ อัศวรักษ์
 • ดร.สุรัตน์ เพชรนิล

2022

Staff Projects

2565101 Multilingual signs at the Mae Sai Thai-Myanmar border: An investigation of how Covid-19 has disrupted the linguistic landscape

 • ดร.รัชนี เดอร์ซิงห์
 • ผศ. ธนิศร์ ตั้งกิจเจริญกุล
 • อ.วิชญะ ศรีพิพัฒนกุล

2565201 A study of EFL learners’ use of dictionaries and online tools in English-Thai translation

 • รศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
 • ผศ. อินทิรา กุลวิเชียร

2565202 บริบททางสังคมที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2456-2495

 • อ.ศิริพันธ์ นันสุนานนท์

2021

Staff Projects

2564201 พฤติกรรมการออกกำลังกายและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายกับสมรรถนะการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • ผศ. ดร.อังคนา บุญเสม

2564202 Use of monolingual mobile dictionaries for improving EFL reading comprehension and vocabulary learning

 • รศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
 • อ.อนุพงศ์ ทวยนาค

Student Projects

PS-2564101 Privilege and Marginalization: The Working Contexts, Social Perceptions, and Self-Image of Extralocal English Teachers in Thailand

 • Mr. David Dwayne Perrodin

2020

Staff Projects

2563201 ปฏิกิริยาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและระดับสากล และความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 • ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
 • ผศ. ดร.สุรพงษ์ ชูเดช

2563202 Lexical competence: Evidence from students’ writing production

 • ดร.ปุณยภา แสงศรี
 • ผศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ

2563203 Steering towards the Savvy: Students’ Perceptions of Intercultural Competence and their EFL Classroom Instruction of intercultural Learning

 • อ.รณกฤต รังสฤษติกุล

2563204 การศึกษาเรื่อง อุปสรรคและปัญหาของการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และมาตรการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของผู้เรียน

 • ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
 • อ.ศิริพันธ์ นันสุนานนท์
 • รศ. ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์

2563205 กลไกทางสังคมและจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน

 • รศ. ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์
 • ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

Student Projects

PS-2563101 การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิส เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

 • นายเอกพงษ์ โสมา

PS-2563102 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

 • น.ส. นริศรา นพคุณ

2019

Staff Projects

2562101 Investigation of multilingual public signage in Nong Khai: Linguistic identities at a crossroads

 • ดร.รัชนี เดอร์ซิงห์
 • ผศ. ธนิศร์ บุญสม
 • อ.พฤต ธนรัช

2562102 An LMDI Decomposition Analysis of Carbon Emissions in the Thai Manufacturing Sector

 • รศ. ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์
 • ศ. ดร.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล
 • นายอธิณัฐ พุทธิวนิช

2562103 Relationship between Energy Consumption, CO2 Emission and Economic Growth in ASEAN: Cointegration and Causality Model

 • รศ. ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์

2562104 การสร้างเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • ดร.อังคนา บุญเสม

2562105 Secondary education teachers’ use of digital game-based learning tools and their perceptions of the value of digital game-based learning tools, and analysis of the content

 • ผศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
 • นายสดใส กาพย์กลอน
 • อ.ทิฐิรัฐ รุ้งแก้ว
 • Mr. Le Thrung Hieu

2562201 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2561

 • ดร.อังคนา บุญเสม

2562202 Intercultural Sensitivity in Thai Classrooms: Foreign Students’ Voices toward their Thai Teachers’ Level of Being Interculturally Sensitive

 • อ.รณกฤต รังสฤษติกุล

2562203 Comparative Evaluations of an EFL Textbook

 • ผศ. ดร.ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์

2562204 Raising Awareness of Global English Language Teaching (GELT)

 • Dr. Jeffrey Dawala Wilang
 • Assoc. Prof. Dr. Heath Rose

2562205 Student’s Perception on the Use of Web-Based Learning Materials in Fundamental English Course

 • ผศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ

2562206 Teachers’ use of digital game-based learning applications to facilitate learning in a Thai EFL context

 • ผศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
 • อ.กิติยา ขำเปรม

Student Projects

PS-2562101 Fostering EFL learners’ emotion regulation through affective strategy instruction

 • Ms. Sachiko Nakamura

PS-2562102 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะ: กรณีศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

 • พระเทพสุรีย์ จันขาว

2018

Staff Projects

2561101 การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการเตรียมความพร้อมต่อการรับมือกับปัญหามลพิษข้ามพรมแดน

 • ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์
 • ดร.อังคนา บุญเสม
 • ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง
 • ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

2561201 การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาตามทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

 • ดร.อังคนา บุญเสม

2561202 Needs of Primary School English Teachers: Implications for Teacher Training in Thailand

 • รศ. ดร.พรนภิส ดาราสว่าง
 • ผศ. ดร.วรีสิริ สิงหศิริ

2561203 อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบรับผิดชอบต่อสังคม และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมและองค์กรของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่อความเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม

 • ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
 • อ.สมรรถพล ขจรมณี

2561204 Using scaffolded instructions to improve students’ speaking abilities

 • ผศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ

2561205 Dictionary look up behavior of engineering students

 • ผศ. ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ

Student Projects

PS-2561101 Peer Tutoring in Performing a Speaking Test of Thai Undergraduate Students

 • นายยศภัทร จันทรภัทร
 • ผศ. ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล

2017

Staff Projects

2560101 Benchmarking TETET against TOEIC

 • ผศ.ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล

2560102 The relationship between Learner Autonomy and Language Acquisition: A Longitudinal Study: Phase III

 • รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง
 • ผศ.ดร.วรีสิริ สิงหศิริ
 • Dr. Hayo Reinders

2560103 A survey of English used by Thai people in the main business districts and tourist attractions in Bangkok

 • ผศ.ดร.วรรณภา ตระกูลเกษมสุข

2560201 Attitudes towards native and non-native speaker teachers: A replication of Watson Todd and Pojanapunya (2009)

 • Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd
 • นางสาวปัญจพร พจนปัญญา

2560202 การศึกษาทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม จิตสาธารณะ ความฉลาดทางจริยธรรม ความเป็นพลเมืองโลก และพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

Student Projects

PS-2560101 Contrastive rhetoric in English, Chinese and Thai news discourse

 • นางวัชรี วงศ์ทะเนตร

2016

Staff Projects

2559101 Internationally Intelligible Thai English Accent

 • ผศ.ดร.วรรณภา ตระกูลเกษมสุข
 • Dr. Barbara Seidlhofer

2559102 The linkage between environmental degradation, energy

 • ผศ.ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์

2559103 MinEdGame

 • Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd

2559201 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 • ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

2559202 อัตราการผลิตและแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา กับ พฤติกรรมการบริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมของบุคคล: แนวทางการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 • ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

2015

Staff Projects

2558101 การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อชุมชน กรณี บ่อขยะแพรกษา

 • ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์
 • ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชูเดช
 • ผศ.ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์
 • ผศ.ดร.ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล
 • ผศ.วิภาวี เอี่ยมวรเมธ
 • อ.สมพร เพ็งค่ำ

2558102 The Relationship between Learner Autonomy and Language Acquisition: A Longitudinal Study: Phase II

 • Assoc. Prof. Dr. Pornapit Darasawang
 • Asst. Prof. Dr. Wareesiri Singhasiri
 • Dr. Hayo Reinders

2558103 A Conversation Analysis of Language Teacher Talk in Lesson Opening: Topic Shift and Negotiation

 • Dr. Phalangchok Wanphet

2558104 ภัยเงียบจาก Cumulative Effects of Pollution

 • อาจารย์อังคนา บุญเสม

2558105 The Use of Voice Thread for Speaking Tasks

 • Dr. Phanitphim Sojisirikul
 • Dr. Ananya Suwanganit

2558106 Sources of the Change of CO2 Emissions of Manufacturing Industries in Thailand

 • Asst. Prof. Dr. Jaruwan Chontanawat
 • Prof. Dr. Paitoon Wiboonchutikula
 • Mr. Atinat Buddhivanich

2558201 A Survey of Employers’ Satisfaction towards English Proficiency of KMUTT Engineering Graduates: Phase 2

 • Asst. Prof. Dr. Natjiree Jaturapitakkul

2014

Staff Projects

2557101 สุขภาวะทางกาย จิตใจ และสังคมของคนในชุมชนเขตทุ่งครุ

 • ผศ.ดร.ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล

2557102 แผนที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนในเขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • อ.ศิริพันธ์ นันสุนานนท์

2557103 Operational Face Maintenance Caught on Tape: Online Chatters’ Initial Intention, Text Production Process, and Publicly Displayed Messages

 • Dr. Phalangchok Wanphet

2557104 Material Design for TBLT in Thailand: Balancing Process and Content

 • Assoc. Prof. Dr. Pornapit Darasawang

2557105 Tiger Mother, Disappointing Son and Low-class Entertainer: Investigating A Power Play in Refin’s Only God Forgives through Systemic Functional Linguistics (SFL) Perspectives

 • Mr. Thanis Bunsom

2557106 Meeting the Challenge: the Development of Test of English for Thai Engineers and Technologists

 • Dr. Natjiree Jaturapitakkul

2557107 Developing Critical Thinking through Sociocultural Matters

 • Asst. Prof. Dr. Pattamawan Jimarkon Zilli

2557108 Decomposition Analysis of the change of energy Intensity of manufacturing Industries in Thailand

 • ผศ.ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์
 • ผศ.ดร.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล
 • นายอธิณัฐ พุทธิวนิช

2557201 An Analysis of EFL Students’ Self-Assessment: Exploring Student Awareness, Cognitive Bias, and Honest Intent

 • Mr. Philip Brannan

2013

Staff Projects

2556101 A Sociolinguistic Study of Class Identification of Thai Middle Class

 • Asst. Prof. Dr. Pattamawan Jimarkon

2556102 A Survey of Students’ Preferences and Problems in Traditional Language Testing in Thailand: Phase 2

 • Dr. Natjiree Jaturapitakkul

2556103 Risk and Human Insecurity of Migrant Workers in Globalizing World: A Case Study of Samutsakorn Province, Thailand

 • Dr. Passanan Assavarak

2556104 สุขภาวะทางกายของแรงงานข้ามชาติ กรณีศึกษา แรงงานข้ามชาติ

 • อ.อังคณา บุญเสม

2556105 Lost in Transition: an Analysis of Post-colonial Dilemma and National Identity in Three Contemporary Novels from East and Southeast Asia

 • Mr. Thanis Bunsom

2556106 Decomposition Analysis of Energy Intensity of Thai Industries

 • Asst. Prof. Dr. Jaruwan Chontanawat

2556107 Thai Learner English

 • Dr. Wannapa Trakulkasemsuk
 • Mr. Dougal Graham

2556108 The relationship between Learner Autonomy and Language Acquisition: A Longitudinal Study: Phase 1

 • Assoc. Prof. Dr. Pornapit Darasawang
 • Asst. Prof. Dr. Wareesiri Singhasiri
 • Dr. Hayo Reinders

2556109 A Survey of Employers’ Satisfaction towards English Proficiency of KMUTT Engineering Graduates: Phase 1

 • Dr. Natjiree Jaturapitakkul

2556110 ศึกษาความคิดเห็นต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของประชาชนเขตทุ่งครุ กทม.

 • ผศ.วิภาวี เอี่ยมวรเมธ

2556201 Engineering Language Formulas

 • Mr. Dougal Graham

2556202 การเรียนรู้คุณธรรมผู้นำสิบประการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผ่านการรับฟังการบรรยายพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • รศ.ดร.จุรีพร กาญจนการุณ

Student Projects

PS-2556101 Epistemological beliefs among Thai social science teachers

 • Miss Kunthida Rungruengkiat

PS-2556102 Native and non-native English speaking teachers’ beliefs about writing assessment

 • Miss Parinda Jantori

2012

Staff Projects

2555101 Development and implementation Academic Social Media strategies for Testing Project

 • Asst. Prof. Dr. Pattamawan Jimarkon

2555102 A survey of students’ preferences and problems in traditional language testing in Thailand

 • Dr. Natjiree Jaturapitakkul

2555103 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์และการแสดงออกของชุมชนเพื่อนำไปสู่ความยุติธรรมทางสังคม กรณีศึกษาหมู่บ้านคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี

 • อ.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์

Student Projects

PS-2555101 Categories of Spelling Errors for Thai Spellers of English

 • Mr. Thomas Hamilton

PS-2555102 Exploring the effects of a constructionist classroom learning environment on EFL learning of young learners in Thailand

 • Ms. Archana Joshi

2011

Staff Projects

2554101 หนังใหญ่วัดขนอน: การอนุรักษ์ระดับสากลในบริบทของชุมชน

 • น.ส. อมต จันทรังษี
 • ดร.ชเนนทร์ มั่นคง

2554102 ความเป็นส่วนตัว: แนวคิดเรื่องการอยู่อาศัยในห้องชุดของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

 • น.ส. อมต จันทรังษี และคณะ

2554103 How to say “Good-bye” in Second Life?

 • Miss Punjaporn Pojanapunya
 • Dr. Kandaporn Jaroenkitboworn

2554104 การประเมินผลหลักสูตรรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Preparation Course) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • ผศ.ดร.ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์
 • อ.สุพรรษา ประสงค์สุข

2554105 (Developing bilingual multimedia reading materials with Thai contexts written by Thai students for developing English reading skills of early secondary school students

 • Asst. Prof. Dr. Saowaluck Tepsuriwong
 • Others

2554201 Using blogs to motivate students to write

 • Dr. Atipat Boonmoh

2554202 มุมมองเรื่องปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา มจธ.

 • ดร.กิจจา เทพศิริ และคณะ

2554203 Teachers’ and Students’ knowledge and use of electronic dictionaries

 • Dr. Atipat Boonmoh

2554204 การเสริมพลังอำนาจในตนเอง โดยการเรียนรู้ด้วยการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มของนักศึกษา มจธ.

 • ผศ.ดร.จุรีพร กาญจนการุณ

2554205 FACEBOOK: what students did and what they would like to do

 • Dr. Atipat Boonmoh

2554206 Attitudes, intelligibility, and their inter-relationship in Thais’ reaction to English varieties

 • Dr. Wannapa Trakulkasemsuk

Student Projects

PS-2554201 Evaluating the Methods of Needs Analysis in ESP

 • Ms. Angvarrah Lieungnapar

PS-2554202 Using Zotero for Writing Research Paper

 • Ms. Montarat Rungruangthum

2010

Staff Projects

2553101 Using Corpora to Inform Language Teaching Materials Design

 • Dr. Natjiree Jaturapitakkul
 • Others

2553102 Computer-identified text characteristics for distinguishing genres (DNA –based corpus analysis)

 • Ms. Punjaporn Pojanapunya
 • Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd

2553202 The Power of Humour in Redressing Social Imbalances : The Case of an I-san Comedy Film

 • Ms. Amata Jantarangsee

2553203 A study of electronic dictionary use by Thai learners

 • Dr. Atipat Boonmoh

2553204 ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2551

 • อ.สันติ พรายงาม
 • อ.อังคณา บุญเสม

2553205 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • ผศ.ดร.ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล

2553207 Sentence Structure Analysis through Translation

 • Dr. Phanitphim Sojisirikul
 • Ms. Shannoy Vasuvat

2009

Staff Projects

2552101 Interactive Vocabulary Quest

 • Dr. Wannapa Trakulkasemsuk
 • Dr. Ananya Taksinvarajarn

2552102 (Interest in self-studying with e-learning

 • Aj. Napaporn Ngamwilaipong
 • Others

2552103 The Anti-AIDS of Thai young generation in KMUTT

 • Dr. Jureeporn Kanjanakaroon

2552104 แนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนคลองบางมด

 • อ.ศิริพันธ์ นันสุนานนท์ และคณะ

2552105 Grapheme-phoneme correspondence frequencies in English

 • Ms. Punjaporn Pojanapunya
 • Others

2552201 Research Approach in classroom: Case study of KMUTT students

 • Aj. Wipawee Iemworamet

2552202 Analysing discourse topics and topic keywords

 • Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd

2552203 Meta analysis of research on peer corrections

 • Asst. Prof. Dr. Pornapit Darasawang
 • Aj. Ratchanee Dersingh

2552204 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับความเหนื่อยหน่ายจากการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลในประเทศไทย

 • น.ส. เบญจมา ณ มหาไชย
 • ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชูเดช

2552205 ความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • อ.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ และคณะ

2552206 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • ดร.จุรีพร กาญจนการุณ

2008

Staff Projects

Success and failure in English Language Learning from the Students’ Perspectives

 • Dr. Kitcha Thepsiri
 • Ms. Punjaporn Pojanapunya

Are anti-smoking parenting practices related to adolescent smoking cognitions and behavior

 • Asst. Prof. Dr. Surapong Chudech

Using a Community Development model to design relevant English teaching material

 • Asst. Prof. Wilaksana Srimavin
 • Others

An analysis of the role religions play in building inter-communal harmony and respect as regards social activities in Buddhism, Christianity, and Islam: case study of Samutsongkram’ s villages

 • Aj. Wipawee Iemworamet
 • Others

Morality, Ethics and moral reasoning of KMUTT’s students

 • Dr. Jureeporn Kanjanakaroon

Exploring the causal link between energy consumption and Economic activities

 • Dr. Jaruwan Chontanawat

Desirable characteristics of a CALL material

 • Assoc. Prof. Dr. Charatdao Intratat

Remedial Students’ Attitudes towards English Language Learning and their Casual Attributions for Success and Failure

 • Dr. Kitcha Thepsiri
 • Ms Punjaporn Pojanapunya

Teacher’s Personality Styles, Objectives and Material Design

 • Asst. Prof. Dr. Wareesiri Singhasiri
 • Asst. Prof. Chada Kongchan

Teacher’s Anxiety about Using L2 in EFL Classroom

 • Asst. Prof. Chada Kongchan
 • Asst. Prof. Dr. Wareesiri Singhasiri

2007

Staff Projects

Using a Community Development model to design relevant English teaching material

 • Asst. Prof. Wilaksana Srimavin
 • Ms. Ursula Wall
 • Dr. Jonathan C. Hull

Tips for Writing a Good Paragraph

 • Assoc. Prof. Dr. Charatdao Intratat

Psychosocial predictors of smoking among secondary school students

 • Asst. Prof. Dr. Surapong Chudech

Lifestyle of the Elderly Bangkok

 • Asst. Prof. Dr. Riruengrong Ratanavilaisakul
 • Dr. Wanpen Worawongpongsa
 • Aj. Panalert Sirivongse

A web-access database for managing and assessing foundation course student portfolios (E-Portfolio Project)

 • Dr. Ananya Tuksinvarajarn
 • Dr. Phanitphim Sojisirikul

2006

Staff Projects

A web-access database for managing and assessing foundation course student portfolios

 • Dr. Ananya Tuksinvarajarn
 • Mr. Richard Sproat
 • Aj. Phanitphim Sojisirikul

E-vocabulary notebook

 • Ms. Onanong Channarong
 • Others

Mobile phone mazes

 • Asst. Prof. Dr. Saowaluck Tepsuriwong
 • Others

Thai youth’s attitude toward the affect of globalization on Thai society: a case study of KMUTT’s students

 • Aj. Wipawee Iemworamet
 • Others

Conflict in violent families of female prisoners

 • Aj. Passanan Assavarak

Quality of Life of Working Thai People at Bangkok

 • Asst. Prof. Dr. Riruengrong Ratanavilaisakul

A Study of the personnel’s Moral in the School of Liberal Arts, KMUTT

 • Assoc. Prof. Dr. Jureeporn Kanjanakaroon