Publication List

Search :

 

Show all

2020

อยู่สุข, เรวัติ

ถอดรหัสรายวิชามหัศจรรย์แห่งความคิด (Book Chapter)

อักษราภัค หลักทอง, ปัญจพร พจนปัญญา (Ed.): 20 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, pp. 208-221, สินทวีการพิมพ์, นนทบุรี, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Rawat Yoosuk, เรวัติ อยู่สุข)

2019

เรวัติ อยู่สุข และ วรงค์ ถาวระ และ ศศิธร สุวรรณเทพ,

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Proceeding)

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 "ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน", เชียงใหม่, ไทย, 2019.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Rawat Yoosuk, Sasitorn Suwannathep, Warong Thavara, วรงค์ ถาวระ, ศศิธร สุวรรณเทพ, เรวัติ อยู่สุข)