นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการของเรามีสิทธิ์รับทราบและเข้าใจหลักปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ถูกเก็บและใช้งานบนเว็บไซต์ ก่อนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณให้กับเรา

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เว็บไซต์ sola.pr.kmutt.ac.th (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น ในรูปแบบของคุกกี้ ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของเว็บไซต์ ดังนี้

  • ช่องทางที่เข้ามาเว็บไซต์ เช่น Google Search, Social Network, Facebook, Email หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ลิงค์มายังเว็บของเรา
  • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น เข้าดูเว็บไซต์หน้า ออกเว็บไซต์หน้าอะไร อยู่นานแค่ไหน
  • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกรวบรวมด้วยเครื่องมือ Google Analytics และ Plugins Statistics

วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ผู้ใช้บริการสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ และตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลของคุกกี้ในอนาคตอย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้
หากผู้ใช้บริการปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ผู้ใช้บริการใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าว
ได้อย่างไม่ราบรื่นหากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีการดูว่ามีการวางคุกกี้ใดบ้างและวิธีการจัดการ
และลบคุกกี้ โปรดไปที่ www.allaboutcookies.org หรือ www.aboutcookies.org

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล การติดต่อผ่านทุกช่องทางการติดต่อบนเว็บไซต์ การลงทะเบียนเข้าใช้งาน การสมัครสมาชิก การมีปฏิสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ เช่น กดถูกใจ แสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ เป็นต้น ทางเว็บไซต์จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาตให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ

  1. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าใช้ การค้นหาข้อมูล ทำให้เข้าใจพฤติกรรมและการตอบสนองความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ โดยจะนำมาใช้ปรับแต่งตัวเลือกฟังก์ชั่นการใช้งาน การนำเสนอเนื้อหาและบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2. เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับท่าน

เว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามหรือหน่วยงานใดในเชิงพาณิชย์ และจะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านเป็นกรณีพิเศษ หรือมีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น

นอกจากนี้ เว็บไซต์อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ในช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในทุกช่องการติดต่อ เช่น ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และข้อความที่ติดต่อ เป็นต้น เว็บไซต์จะไม่บันทึกข้อมูลเหล่านี้ลงในฐานข้อมูลของระบบเว็บไซต์ แต่จะบันทึกไว้ในไฟล์เอกสารแยกต่างหากเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บไซต์กับท่านเท่านั้น

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์

ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป เว็บไซต์จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย

ท่านสามารถติดต่อทางเว็บไซต์เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน

หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทางเว็บไซต์จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง

ช่องทางติดต่อ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ
บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140