Publication List

Search :

 

Show all

2020

พุธทา แก้วศรีใจ,

การปรับปรุงกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Proceeding)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต", กรุงเทพฯ, ไทย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Puthta Kaewsrijai, พุธทา แก้วศรีใจ)