Congratulations to the rEFLections Journal  for receiving the “Most Improved Percentile Award, TCI-TSRI Journal Award 2023”

วารสาร rEFLections คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัล “Most Improved Percentile Award, TCI-TSRI Journal Award 2023” ภายใต้โครงการ TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์พญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิศร์ ตั้งกิจเจริญกุล Editor-in Chief และรองศาสตราจารย์ สนธิดา เกยูรวงศ์ Editor เป็นตัวแทนวารสาร rEFlections ขึ้นรับรางวัลบนเวที รางวัลดังกล่าวมอบให้กับวารสารที่อยู่ในโครงการ TCI-TSRI-Scopus Read more

SoLA had an opportunity to welcome the delegation organised by the Faculty of Social Sciences, Royal Police Cadet Academy

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. นำโดย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน จำนวน 16 ท่าน   ในการนี้คณะศิลปศาสตร์ได้นำเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (GCDC) รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน หลังจากนั้นคณะฯ ได้นำเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (GCDC) Monday 15 Read more

A Study Visit of The delegation organized by Chiang Mai Rajabhat University

ด้วยสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 14 ท่าน ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการจัดการสอนห้องเรียนหมู่ใหญ่ ระบบการบริหารจัดการสำนักงาน เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 -11.30 น. ณ ห้อง SoLA 901 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ Read more

SoLA Songkran Ceremony 2023

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย คณะศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสของคณะฯ เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยและดำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงาม ในการแสดงความเคารพ และความกตัญญูกตเวทิตาแด่อาจารย์อาวุโสผู้มีพระคุณที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้คณะฯ โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อ.สมบัติ กิ่งกาญจนวงศ์ อ.กุลวดี แหยมเกตุ อ.สันติ พรายงาม รศ.ดร.ริเรืองรอง รัตนวิไล สกุล คุณกนกรัตน์ นาคหฤทัย ผศ.วิภาวี Read more

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 14 ท่าน ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง SoLA 901 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร โดยนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนานักศึกษา ซึ่งสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ Read more

ELT/TESOL Student Exchange Program (March & June 2023) Soka University & KMUTT

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษศึกษาประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มจธ. และหลักสูตร International Language Education: Teaching English to Speakers of Other Languages, Soka University ประเทศญี่ปุ่น ได้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมโครงการ ELT/TESOL Student Exchange Program (March & June Read more

GEN 441 Culture Trip การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการเดินเท้าท่องเที่ยวย่านเก่ากรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2566

ในเดือนมีนาคม 2566 รายวิชา GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (Culture and Excursion) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักวัฒนธรรมความเป็นอยู่ วิถีชีวิตที่หลากหลาย โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลาง                ในการเรียนรู้ มีการนำนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชา GEN 441 ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ลงพื้นที่ย่านเก่าในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2566 – 18 มีนาคม 2566 จำนวน 4 เส้นทาง Read more

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รูปแบบบรรยาย

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ถึงวันพุธที่ 15  มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวกุลกานต์ สุทธิดารา นางสาวอลิษา แสงวิมานและ นางสาวอาทิตยา บินฮาซัน บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1ในการนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รูปแบบบรรยาย ผลงานวิจัยเรื่อง “ การศึกษาเทคนิคการสร้างเสียงภาษาไทยจากปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ผลิตสื่อมัลติมีเดีย” ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’ 66 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Workshop: Incorporating and connecting specific language points into your lesson material: Using suprasegmentals beyond an exercise

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 กลุ่มวิชาภาษา ร่วมกับศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Incorporating and connecting specific language points into your lesson material: Using suprasegmentals beyond an exercise” ขึ้น ณ คณะศิลปศาสตร์ ห้อง Eduroom 2 และถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook Read more

Thai Boxing Project for Health, Strengthening Thai Arts and Culture

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 -16.30 น. คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยงานสำนักงานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด ได้จัดโครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ลานชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มีนักศึกษาและบุคลากรสนใจเข้าร่วมงานรวม 54 ท่าน  โดยได้เชิญคุณวิบูล พ่วงพูล ผู้มีความเชี่ยวชาญศิลปะมวยไทยเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตศิลปะการป้องกันตัว “มวยไทย”ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของไทยจนเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ไปทั่วโลก ซึ่งกิจกรรมในวันงาน มีการสอนทักษะวิธีการพันผ้าพันมือของนักมวยไทย มีการสาธิตการออกท่าทางของมวยไทย การต่อย เตะ เข่า Read more