SoLA New Year Party 2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2566  ณ พื้นที่ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมอวยพรปีใหม่ในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานมีการสอยดาวจับฉลากของคณะฯ และลุ้นรับของขวัญพิเศษจากผู้บริหาร พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทั้งนี้ช่วงท้ายกิจกรรมได้เรียนเชิญ รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล มจธ. กล่าวอวยพรปีใหม่ กิจกรรมในครั้งนี้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจกับบุคลากรเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อสร้างพลังในการทำงานต่อไป The School of Liberal Read more

workshop entitled “Outcome-based Education (OBEM) for General Education courses”

เมื่อวันพุธที่ 4 – วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัด “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอน และการประเมิน   เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ Outcome-based Education Module (OBEM) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป”  จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SoLA 901 คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการวางแผนพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา วัตถุประสงค์ Read more

โครงการพัฒนาผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ด้านการออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Svay Reing ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565  ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมด้วยคณะทำงานและวิทยากรโครงการฯ อาจารย์วรงค์ ถาวระ นักวิชาการอิสระ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Svay Reing ราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งหมด 6 ท่าน ณ ห้องประชุม SoLA 904 ชั้น 9  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็น Partnership Agreement Read more

Tentative Program KOV Hand-over Ceremony

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ผศ.ธนิศร์ ตั้งกิจเจริญกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมพิธีต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครเกาหลี ณ ห้องประชุม 4 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B ) ทิศใต้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดย อาสาสมัครที่จะมาปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร์ คือ Ms. Kanghyun Kim ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาขา Read more

PhD. Progress Presentation 1/2022

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ PhD. Progress Presentation 1/2022 เพื่อให้นักศึกษาปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ได้แสดงความก้าวหน้าของการศึกษาวิทยานิพนธ์ของตนเองและเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาในหลักสูตรมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ทั้งนี้มีนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ online และ onsite ซึ่งบรรยากาศภายในงานนักศึกษาและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี    

Post training for fresh graduates of SoLA 2020 and 2021

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดงานพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่บัณฑิตใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 ในระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มวิชาภาษาและกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 24 ท่าน  เนื่องในโอกาสวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีต่อบัณฑิตใหม่ผ่าน Zoom  และ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ Read more

GENED seminar 2022

เมื่อวันอังคารที่ 6- 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนการทำงานของบุคลากร ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ บุคลากรของสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป 21 คน โดยมี ผศ.ดร.ชเนนทร์ มั่นคง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ ดำเนินการขับเคลื่อนการถอดบทเรียนในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรม 2 วันที่ผ่านมา ประกอบด้วย การสะท้อนการทำงานช่วง 1 ปีที่ผ่านมา, Read more

SoLA organized “On the Job Training” activities for Ms. Kanghyun Kim

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  ผศ.ธนิศร์ ตั้งกิจเจริญกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ  พร้อมทั้งบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ Ms. So Ra Kwon, Volunteer Program Manager และ คุณสุดาพร มะลิวรรณ จาก Korea International Cooperation Agency (KOICA) Read more

GEN223 Disaster Preparedness: basic life support, BLS

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 รายวิชา GEN223 การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ (Disaster Preparedness) ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาที่สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาดังกล่าวได้จัดโครงการ “อยู่รอด ก็ปลอดภัย” กิจกรรมในห้องเรียน SoLA 801  ชั้น 8 คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมฝึกทักษะการช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ด้วยความยืดหยุ่นและมีความเข้าใจในการเตรียมพร้อมรับภัย กิจกรรม คือ การแจ้งข้อมูลขอรับการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน : ผู้ป่วยหมดสติหัวใจหยุดเต้น ผู้ป่วยที่มีอาการต่างๆ เป็นต้น   Read more

GEN 301

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 รายวิชา GEN301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Development) ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาที่สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี อำนวยการสอนโดย ผศ.ดร.อังคนา บุญเสม รายวิชาดังกล่าวได้จัดกิจกรรมวื่ง Half & Minimarathon(ระยะทาง 21.1กม.และ10.5กม.) ที่งาน Bangkok Marathon 2022 ครั้งที่ 33 ณ ถนนสนามไชย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน Read more