Songkran Ceremony 2024

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย คณะศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสของคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยและดำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงาม ในการแสดงความเคารพ และความกตัญญูกตเวทิตาแด่อาจารย์อาวุโสผู้มีพระคุณที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้คณะฯ โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อ. สุวลี  ชินกำธรวงศ์  อ.สมบัติ กิ่งกาญจนวงศ์ อ.กุลวดี แหยมเกตุ และคุณกนกรัตน์   นาคหฤทัย นอกจากนี้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งซุ้มอาหารทางคณะฯ ได้สนับสนุนจากชุมชนบ้านมอญบางกระดี่ Read more

Sustainability research collaboration on the theme “Community/Societal Resilience: Adapting to the effects of global warming”

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567  สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต้อนรับ Prof. Ricardo García Mira จาก the Universidade da Coruña (UDC), ประเทศสเปน ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสิ่งแวดล้อม โดยหารือร่วมกับ Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala จาก บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม Read more

Thai Life Trip 2024

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาวิถีชีวิตไทยพี่น้องสัมพันธ์ (Thai Life Trip) ณ แหล่งเรียนรู้เพชรบุรีและแหล่งเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการศึกษาและงานอาชีพ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตไทย การสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ คณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 27 คน On March 9th – 10th, Read more

SoLA welcomed representatives from the World Language Center of Soka University in Japan

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. นำโดย ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และผศ.ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะสากล ต้อนรับตัวแทนจาก World Language Center มหาวิทยาลัย Soka จากประเทศญี่ปุ่น 2 ท่าน ในการนี้ ได้มีการนำเสนอข้อมูลของคณะฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันและหารือเรื่องการจัดส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ Soka university Read more

SoLA New Year Party 2024

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2567 ภายใต้ธีม Green healthy ณ บริเวณชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และในปีนี้ได้รับเกียรติจากรศ. ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. และ รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนาความเป็นสากล มาอวยพรปีใหม่ให้แก่บุคลากร กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงจากหน่วยงาน Read more

The Show GEN 241

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  รายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรม The Show GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานรวมองค์ความรู้ที่ได้รับผ่านประสบการณ์ของนักศึกษา การมองเห็นคุณค่าในความงดงามแต่ละศาสตร์ เช่น การรับรู้ความงดงามทางสายตา  การรับรู้ความงดงามผ่านเสียงที่ได้ฟัง การรับรู้ความงดงามผ่านการชิมรส ดมกลิ่น การขยับเคลื่อนร่างกาย  ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 และ 28-29 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานชั้น Read more

OBE KMUTTxKMITL

เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 และวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มจธ. ได้จัดโครงการเสวนาการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) การศึกษาที่มุ่งเป้าหมายหรือผลลัพธ์ ครั้งที่ 1 และ 2 ให้แก่ คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณาการ Read more

SoLA, KMUTT welcomed distinguished guests from the Regional English Language Office (RELO), U.S. Embassy.

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. นำโดยผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะสากล และบุคลากรจากกลุ่มวิชาภาษาที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะจาก Regional English Language Office  (RELO) จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา Read more

Classical Music Talk

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competence Development Centre: GCDC) ร่วมกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ในรายวิชา SSC221: สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “สนทนาภาษาดนตรีคลาสสิก: Classical Music Talk” ณ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในมิติของศิลปะและวิทยาศาสตร์ผ่านดนตรีคลาสสิก Read more