สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มจธ. ได้จัดโครงการเสวนาการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) การศึกษาที่มุ่งเป้าหมายหรือผลลัพธ์ ครั้งที่ 1 และ 2 ให้แก่ คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 และวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มจธ. ได้จัดโครงการเสวนาการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) การศึกษาที่มุ่งเป้าหมายหรือผลลัพธ์ ครั้งที่ 1 และ 2 ให้แก่ คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณาการ Read more

SoLA, KMUTT welcomed distinguished guests from the Regional English Language Office (RELO), U.S. Embassy.

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. นำโดยผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะสากล และบุคลากรจากกลุ่มวิชาภาษาที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะจาก Regional English Language Office  (RELO) จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา Read more

Classical Music Talk

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competence Development Centre: GCDC) ร่วมกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ในรายวิชา SSC221: สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “สนทนาภาษาดนตรีคลาสสิก: Classical Music Talk” ณ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในมิติของศิลปะและวิทยาศาสตร์ผ่านดนตรีคลาสสิก Read more

Post training for fresh graduates of School of Liberal Arts 2022

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดงานพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่บัณฑิตใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับบัณฑิตศึกษา สายวิชาภาษาและสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน เนื่องในโอกาสวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ได้ทำต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีต่อบัณฑิตใหม่ รวมทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตร ตัวแทนศิษย์เก่า ร่วมแสดงความยินดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่มหาบัณฑิตก่อนออกไปทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้มีนักศึกษาปัจจุบันมาร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับเหล่ามหาบัณฑิตใหม่ Saturday, 11 Read more

Training project focused on designing learning units in accordance with the OBEM

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (OBEM) ด้วย สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการปรับโครงสร้างและปฏิรูปหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคนและสังคมที่จำเป็นต่อการทำงาน (Essential Skills) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการของผู้ประกอบการทางด้าน         Soft Skills โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งผู้เรียนทุกคนจะต้อง “รู้และทำได้” การันตีผลการเรียนรู้ในแต่ละโมดูล และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามแนวทาง Integrated Liberal Arts Education จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ Read more

Celebrating the Faculty Anniversary 2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานทำบุญคณะฯ ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 23 ของการจัดตั้งคณะฯ ซึ่งเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ โดยในช่วงเช้า ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และบุคลากรบวงสรวงสมเด็จพระอริยพรหมและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากรศ. ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ และบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ โดยได้ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่ Read more

International Ghost Festival 2023

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competence Development Centre: GCDC) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกิจการต่างประเทศ (IA) สำนักงานกิจการนักศึกษา (SAO) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร AES คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “International Ghost Festival 2023” ณ ชั้น Read more

Amphawa English Boost Camp for KMUTT Graduates

คณะศิลปศาสตร์  ได้จัดทำโครงการ Amphawa English Boost Camp for KMUTT Graduates วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ บ้านท้ายหาด อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่า นักศึกษาต่างชาติ  ได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย  จำนวน 40 คน การจัดทำโครงการในครั้งนี้ ผศ.กษมาภรณ์  Read more

SoLA welcomed Prof. Dr. Ambigapathy Pandian, Dean of the Faculty of Language and Communication, University of Malaysia Sarawak (UNIMAS), Malaysia.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. นำโดยผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ Dr. Ali Zahabi อาจารย์จากกลุ่มวิชาภาษา ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Ambigapathy Pandian คณบดีของ Read more

GEN 441 : โครงการ“Culture Trip” การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการเดินเท้าท่องเที่ยวย่านเก่ากรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 และวันที่ 2 ตุลาคม 2566 รายวิชาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว GEN 441 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการ“Culture Trip” : การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการเดินเท้าท่องเที่ยวย่านเก่ากรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลาย นักศึกษาจะได้สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นสื่อการเรียนรู้ โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ ในอดีต โดยได้จัดเส้นทางการเรียนรู้ 2 เส้นทาง เส้นทางแรกครอบคลุมสะพานพุทธ ท่าดินแดง และคลองสาน จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 Read more