ผศ. ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ (หัวหน้าโครงการ) อาจารย์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้ดำเนินงานวิจัยเรื่อง “โครงการการพัฒนาและใช้ระบบข้อมูลเฝ้าระวังชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการรับมือกับปัญหามลพิษข้ามพรมแดน” ประจำปีงบประมาณ 2564 Asst. Prof. Dr. Passanan Assavarak (Head of project) obtains the research funding from the Health Systems Research Read more

Doing Research in Applied Linguistics 4

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยความร่วมมือกับ Malaysia Association in Applied Linguistics (MAAL)   Singapore Association in Applied Linguistics (SAAL) และสมาคมภาษาศาสตร์ประยุกต์ประเทศไทย (TAAL) จัดงานสัมมนาระดับนานาชาติร่วมกันในหัวข้อ “Doing Research in Applied Linguistics 4 (DRAL 4)” ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน Read more

Workshop on “Missions and Roles of Global Competence Development Centre (GCDC)”

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ภารกิจและบทบาทของศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (GCDC)” ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย พันธกิจ และร่วมกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (GCDC) โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรจากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (GenEd) และกลุ่มงานเทคโนโลยีการเรียนรู้ (EdTech) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา มจธ. ร่วมกัน Saturday April 3, 2021, School of Liberal Arts held Read more

Special Talk “The president meeting young academic staff”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคมคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสุนทรียสนทนา “อธิการพบบุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่” ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 21 คน โดยเรียนเชิญ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตียอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาพูดคุยกับบุคลากร และเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะฯ ได้รับทราบนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนมุมมองในการทำงานกับผู้บริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการทำงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   Thusday March 4, 2021, School of Liberal Arts held Read more

20th Anniversary Celebration of the Founding of the School of Liberal Arts

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้จัด งานครบรอบ 20 ปี คณะศิลปศาสตร์ มจธ. เนื่องในโอกาสฉลองครบครบรอบปีที่ 20 ของการจัดตั้งคณะฯ ในช่วงเช้า ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และบุคลากรบวงสรวงสมเด็จพระอริยพรหมและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 หลังจากนั้นบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีสงฆ์ โดยได้ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่ พระสงฆ์ และประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม ในช่วงบ่ายรศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดพื้นที่การเรียนรู้ (International Learning Space) Read more

Human Research Ethics Training Workshop for International Graduate Students

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 กลุ่มงานวิจัย การวัดและประเมินผล คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (บรรยายภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา” ให้แก่นักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ 7 คน นักศึกษาต่างชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 4 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. Read more