Special Talk “The president meeting young academic staff”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคมคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสุนทรียสนทนา “อธิการพบบุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่” ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 21 คน โดยเรียนเชิญ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตียอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาพูดคุยกับบุคลากร และเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะฯ ได้รับทราบนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนมุมมองในการทำงานกับผู้บริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการทำงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   Thusday March 4, 2021, School of Liberal Arts held Read more

20th Anniversary Celebration of the Founding of the School of Liberal Arts

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้จัด งานครบรอบ 20 ปี คณะศิลปศาสตร์ มจธ. เนื่องในโอกาสฉลองครบครบรอบปีที่ 20 ของการจัดตั้งคณะฯ ในช่วงเช้า ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และบุคลากรบวงสรวงสมเด็จพระอริยพรหมและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 หลังจากนั้นบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีสงฆ์ โดยได้ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่ พระสงฆ์ และประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม ในช่วงบ่ายรศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดพื้นที่การเรียนรู้ (International Learning Space) Read more

Human Research Ethics Training Workshop for International Graduate Students

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 กลุ่มงานวิจัย การวัดและประเมินผล คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (บรรยายภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา” ให้แก่นักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ 7 คน นักศึกษาต่างชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 4 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. Read more

SoLA Retirement Party 2020

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ให้แก่อาจารย์ สายวิชาภาษา คือ รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล และอาจารย์สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ ผศ.วิภาวี เอี่ยมวรเมธ และรศ.ดร.จุรีพร กาญจนการุณ โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นประธานในครั้งนี้ ซึ่งงานจัดในรูปแบบ New normal มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่าน Zoom ภายในงานมีการฉายวีดิทัศน์งานเกษียณและ มอบของที่ระลึกจากตัวแทนหน่วยงาน Read more

คณาจารย์จากสำนักวิชาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (SALC) คณะศิลปศาสตร์ มจธ.

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 คณาจารย์จากสำนักวิชาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 2 คน ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (SALC) คณะศิลปศาสตร์ มจธ. โดยมี ผศ. ธนิศร์ ตั้งกิจเจริญกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพและความเป็นสากลของนักศึกษา และทีมงานศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ อาทิ การบริหารจัดการ การสนับสนุนการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จากนั้น ได้นำชมห้องปฏิบัติการทางภาษา Read more

Video Competition: Professionalism@Work Season 3

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 สายวิชาภาษา รายวิชา LNG 223 (หรือ LNG 103 เดิม) English for Workplace Communication ได้จัดกิจกรรม Video Competition: Professionalism @ Work Season 3 ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารโดยประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชานี้ รวมทั้งยังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในอาชีพที่นักศึกษาสนใจ พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการสร้างผลงานที่ดีและมีคุณภาพ Read more