Massage to avoid office syndrome

จากการปฏิบัติงานในทุกวันของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง หรือการเดินอาจมีท่าทาง หรือพฤติกรรมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม ทำให้บุคลากรประสบปัญหาเกิดภาวะออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) หรือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด (Myofascial Pain Syndrome) อาการเหล่านี้ส่งผลให้พนักงานเจ็บป่วย ไม่สบาย ทั้งร่างกายและจิตใจ เนื่องจากอาการปวดตึงกล้ามเนื้อบริเวณ คอ บ่า ไหล่ ฯลฯ คณะศิลปศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพของบุคลากร จึงได้จัดโครงการนวดเพื่อสุขภาพร่วมต้าน Office syndrome ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566 จำนวน 4 Read more

AES/ ELT Forum: New avenues for pre-service teacher training: Using space outside the classroom for teaching practice opportunities

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มวิชาภาษา ร่วมกับศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “New avenues for pre-service teacher training: Using space outside the classroom for teaching practice opportunities” ขึ้น ณ คณะศิลปศาสตร์ ห้อง  SoLA 204 และถ่ายทอดสดผ่านเพจ Read more

A Study Visit of Udon Thani Rajabhat University

เมื่อวันศุกร์ที่ 24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  คณะศิลปศาสตร์ มจธ. นำโดย Assoc.Prof.Dr. Richard Watson Todd รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมทั้งอาจารย์ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะฯ  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (TESOL) จำนวน 7 ท่าน ในช่วงเช้าทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ของคณะฯ ได้นำเสนอแนวทางในการพัฒนาเค้าโครงวิจัยระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จากนั้นคณาจารย์ และนักศึกษา Read more

MOU ESS x ALS

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์และบุคลากรหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทนรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมกับ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย อ.ดร.อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี อ.ดร.ปภามญชุ์ Read more

Let’s Reframe the Global Competence

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 และ 13 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 12.00-16.00 น. คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “Let’s Reframe the Global Competence” เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competence Development) ของคณะศิลปศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะสากล ผศ.ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ Read more

SoLA New Year Party 2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2566  ณ พื้นที่ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมอวยพรปีใหม่ในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานมีการสอยดาวจับฉลากของคณะฯ และลุ้นรับของขวัญพิเศษจากผู้บริหาร พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทั้งนี้ช่วงท้ายกิจกรรมได้เรียนเชิญ รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล มจธ. กล่าวอวยพรปีใหม่ กิจกรรมในครั้งนี้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจกับบุคลากรเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อสร้างพลังในการทำงานต่อไป The School of Liberal Read more

workshop entitled “Outcome-based Education (OBEM) for General Education courses”

เมื่อวันพุธที่ 4 – วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัด “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอน และการประเมิน   เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ Outcome-based Education Module (OBEM) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป”  จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SoLA 901 คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการวางแผนพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา วัตถุประสงค์ Read more

โครงการพัฒนาผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ด้านการออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Svay Reing ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565  ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมด้วยคณะทำงานและวิทยากรโครงการฯ อาจารย์วรงค์ ถาวระ นักวิชาการอิสระ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Svay Reing ราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งหมด 6 ท่าน ณ ห้องประชุม SoLA 904 ชั้น 9  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็น Partnership Agreement Read more

Tentative Program KOV Hand-over Ceremony

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ผศ.ธนิศร์ ตั้งกิจเจริญกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมพิธีต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครเกาหลี ณ ห้องประชุม 4 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B ) ทิศใต้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดย อาสาสมัครที่จะมาปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร์ คือ Ms. Kanghyun Kim ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาขา Read more

PhD. Progress Presentation 1/2022

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ PhD. Progress Presentation 1/2022 เพื่อให้นักศึกษาปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ได้แสดงความก้าวหน้าของการศึกษาวิทยานิพนธ์ของตนเองและเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาในหลักสูตรมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ทั้งนี้มีนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ online และ onsite ซึ่งบรรยากาศภายในงานนักศึกษาและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี