Post training for fresh graduates of School of Liberal Arts 2022

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดงานพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่บัณฑิตใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับบัณฑิตศึกษา สายวิชาภาษาและสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน เนื่องในโอกาสวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ได้ทำต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีต่อบัณฑิตใหม่ รวมทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตร ตัวแทนศิษย์เก่า ร่วมแสดงความยินดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่มหาบัณฑิตก่อนออกไปทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้มีนักศึกษาปัจจุบันมาร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับเหล่ามหาบัณฑิตใหม่ Saturday, 11 Read more

Training project focused on designing learning units in accordance with the OBEM

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (OBEM) ด้วย สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการปรับโครงสร้างและปฏิรูปหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคนและสังคมที่จำเป็นต่อการทำงาน (Essential Skills) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการของผู้ประกอบการทางด้าน         Soft Skills โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งผู้เรียนทุกคนจะต้อง “รู้และทำได้” การันตีผลการเรียนรู้ในแต่ละโมดูล และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามแนวทาง Integrated Liberal Arts Education จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ Read more

Celebrating the Faculty Anniversary 2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานทำบุญคณะฯ ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 23 ของการจัดตั้งคณะฯ ซึ่งเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ โดยในช่วงเช้า ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และบุคลากรบวงสรวงสมเด็จพระอริยพรหมและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากรศ. ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ และบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ โดยได้ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่ Read more

International Ghost Festival 2023

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competence Development Centre: GCDC) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกิจการต่างประเทศ (IA) สำนักงานกิจการนักศึกษา (SAO) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร AES คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “International Ghost Festival 2023” ณ ชั้น Read more

Amphawa English Boost Camp for KMUTT Graduates

คณะศิลปศาสตร์  ได้จัดทำโครงการ Amphawa English Boost Camp for KMUTT Graduates วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ บ้านท้ายหาด อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่า นักศึกษาต่างชาติ  ได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย  จำนวน 40 คน การจัดทำโครงการในครั้งนี้ ผศ.กษมาภรณ์  Read more

SoLA welcomed Prof. Dr. Ambigapathy Pandian, Dean of the Faculty of Language and Communication, University of Malaysia Sarawak (UNIMAS), Malaysia.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. นำโดยผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ Dr. Ali Zahabi อาจารย์จากกลุ่มวิชาภาษา ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Ambigapathy Pandian คณบดีของ Read more

GEN 441 : โครงการ“Culture Trip” การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการเดินเท้าท่องเที่ยวย่านเก่ากรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 และวันที่ 2 ตุลาคม 2566 รายวิชาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว GEN 441 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการ“Culture Trip” : การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการเดินเท้าท่องเที่ยวย่านเก่ากรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลาย นักศึกษาจะได้สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นสื่อการเรียนรู้ โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ ในอดีต โดยได้จัดเส้นทางการเรียนรู้ 2 เส้นทาง เส้นทางแรกครอบคลุมสะพานพุทธ ท่าดินแดง และคลองสาน จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 Read more

School of Liberal Arts, KMUTT welcomed representatives from the Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI)

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. นำโดย ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะสากล ผศ.ธนิศร์ ตั้งกิจเจริญกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ต้อนรับตัวแทนจาก Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) จากประเทศอินโดนีเซีย ในการนี้ ได้มีการนำเสนอข้อมูลของคณะฯ Read more

SoLA Retirement Party 2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศิลปศาสตร์ มจธ. ประจำปี 2566 ให้แก่ รศ.ดร.จารุวรร ณ ชนม์ธนวัฒน์ อาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ อาจารย์กรรชงค์ กฤตประโยชน์ อาจารย์กลุ่มวิชาภาษา โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย รศ. ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ดร.วรรณา Read more

ESS622 Community Environmental Planning and Management

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 รายวิชา ESS622 การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน หน่วยการเรียนรู้ “การท่องเทียวชุมชนเชิงนิเวศ” โดย อ.ดร.สุรัตน์ เพชรนิล อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) จัดการเรียนรู้ในพื้นที่ โดยพานักศึกษาเรียนรู้ ชุมชนบ้านเกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา “ชุมชนเรียบง่าย เสน่ห์ล้นริมแม่น้ำเจ้าพระยา” มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เห็นแนวคิดในการวางแผน การจัดการทุนทางสังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพิ่มอัตลักษณ์ และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ Read more