Congratulations to Asst. Prof. Dr. Passanan Assavarak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัล “รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการจากองค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 รางวัลประเภทดีมาก” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2565 ณ SO Bangkok Hotel กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

รางวัลดังกล่าวมอบให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ เนื่องจากเป็นผู้ร่วมดำเนินงานโครงการวิจัยที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ของประเทศ ทำให้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย รางวัลระดับดีมาก (สาขาสังคมวิทยา) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปี 2565 ที่ผ่านมา  ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากรปีนี้ มีบุคลากรได้รับรางวัลดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 37 คน  และมหาวิทยาลัยฯ ยังได้มอบรางวัลให้แก่บุคลากรและหน่วยงานของ มจธ. อีก 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นและสายสนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา จำนวน 20 รางวัล และรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทหน่วยงาน จำนวน 3 รางวัล