อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิจัย
ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ การบริหารการพัฒนา (2546, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย) เศรษฐกิจชุมชน, การกำหนดนโยบายสาธารณะ, การวิจัยทางการด้านการเรียนการสอน, การศึกษาทั่วไป
ผศ.ดร.ภาสนันทน์  อัศวรักษ์ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน (2556, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย)
สังคมวิทยา สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
รศ.ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์ Energy Economics (2007, University of Surrey, U.K.) Energy and Environmental Economics and Policy,

Energy-economic growth modelling,

Econometrics.

รศ.ดร. สุรพงษ์  ชูเดช การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (2542, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ประเทศไทย) การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ดร.ก้องกาญจน์  วชิรพนัง ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (2556, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย) องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้,

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ

ทางสังคม, การพัฒนาภาวะผู้นำ

 

อาจารย์ประจำ

ชื่อ คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิจัย
ผศ.ดร.ศิววรรณ พูลพันธุ์ Environmental Engineering (1997, Karlsruhe University (TH), Germany) Biological waste treatment, utilization and management

Hazardous waste treatment

Clean technology

ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี Environmental Engineering (2006,

University of Wollongong, Australia)

การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินการเคลื่อนที่และการแปรสภาพของมลสารในระบบสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านของเสียอันตราย (2546, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย) Extraction of amorphous silica from a silica-rich biomass: Acid hydrolysis with high purity of extracted silica, Synthesis and characterizations of mesoporous molecular sieve MCM-41: Room temperature and atmospheric pressure synthesis by sol-gel method, Adsorption of CVOCs in gaseous phase: A batch and a gravimetric sorption study for real-time measurement by a microbalance, Catalytic hydrodechlorination of CVOCs in gaseous phase using Palladium embedded in MCM-41, Utilization and recycling of solid wastes for specific purposes: plastic, rubber and textile
ผศ.ดร.ศศิธร พุทธวงษ์ Chemistry (2004, University of Leipzig, Germany) Wastewater Treatment

Water quality

Water analysis

Phytoremediation

รศ.ดร.สร้อยดาว  วินิจนันทรัตน์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (2542,
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย)
Water and Wastewater Treatment,

Municipal and Industrial Waste Treatment

and Utilization

 

อาจารย์พิเศษ

ชื่อ คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิจัย
อาจารย์สนธิ  คชวัฒน์ สภาวะแวดล้อม (2530, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย)

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ/การควบคุมมลพิษ ขยะ น้ำเสีย อากาศ /การมีส่วนร่วมของประชาชน/การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
รศ.ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล Environmental Systems Engineering (2014, Kochi University of Technology, Japan) การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง,

นโยบายสิ่งแวดล้อมและกระบวนการจัดการ,

การจัดการภัยพิบัติและการสื่อสารความเสี่ยง,

กระบวนการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม,

การวางแผนภาคและเมือง