SoLA New Year Party 2020

Monday 13 January 2020 – School of Liberal Arts (SoLA) organized a New Year Party 2020.  An opening speech and a blessing were given by Asst. Prof. Dr. Sasitorn Suwannathep, Dean of SoLA.  There were many activities in the party such as a special gift lucky draw from the Board of Executives of SoLA.  All the staff had fun and were impressed by these activities. They were also encouraged and empowered to do their best work.

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563  โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมอวยพรปีใหม่ในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจับฉลากของขวัญพิเศษจากผู้บริหารของคณะฯ กิจกรรมดังกล่าวสร้างความสนุกสนานและความประทับใจกับบุคลากรเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อสร้างพลังในการทำงานต่อไป