SoLA Rooms Booking

การจองใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ 

บุคลากรของคณะฯ และอาจารย์พิเศษ สามารถขอจองห้อง (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกการจอง) ได้ที่

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Room Reservation, School of Liberal Arts

SoLA staff and part time teachers can make a room reservation (Including booking changes and room cancellations) at