โครงการปรัชญา ในหัวข้อ “ผู้นำการดำเนินชีวิต”

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2561 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดทำโครงการปรัชญา ในหัวข้อ “ผู้นำการดำเนินชีวิต” ณ ไร่สุขพ่วง และศูนย์การเรียนรู้ ไทยรามัญ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ หลักปรัชญาในการดำเนินชีวิต จากปราชญ์ที่ประสบความสำเร็จ  รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจใน การค้นหาเป้าหมายชีวิตและเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินชีวิตที่หลากหลาย ทั้งนี้มีนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน