หลักสูตร ESS รับสมัครบุคคลภายนอก

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเรียนในรายวิชาของหลักสูตร ป.โท สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2/2562
หมายเหตุ: สามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตรได้
สมัครได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th/apply/non-aged-group