อาจารย์ประจำ

แบบฟอร์มสำรวจสอน LNG อ.ประจำ

3.1 แบบสำรวจความประสงค์ที่จะสอน 1-2561 อ.ประจำ

3.2 แบบสำรวจความประสงค์สอน S-60-EPP อ.ประจำ

แบบฟอร์มสำรวจสอน SSC อ.ประจำ

4.1 แบบสำรวจการขอเปิดรายวิชาเลือกเสรี SSC ระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มปรับปรุงรายวิชา อ.ประจำ

5.1 แบบฟอร์ม มคอ 3

5.2 สมอ.08

แบบฟอร์มสำรวจขาดเรียนเกิน 20% อ.ประจำ

6.1 Form-missed more than 20% of attendance and are not eligible to take the final exam

6.2 LNG แบบฟอร์มกรอกรายละเอียด นศ.ขาดเรียนเกิน 20 เปอร์เซนต์

6.3 SSC แบบฟอร์มกรอกรายละเอียด นศ.ขาดเรียนเกิน 20 เปอร์เซนต์

แบบฟอร์มใบนำส่งข้อสอบ