ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของคณะฯ

1. ขั้นตอนและข้อกำหนดการยืมทรัพย์สินของคณะฯ

2. แบบฟอร์มการยืมทรัพย์สิน

3. แบบฟอร์มการคืนทรัพย์สิน

 

เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตราการการใช้ทรัพย์สิน มจธ.

 มาตรการใช้ทรัพย์สินของ มจธ.

 ประกาศ มจธ. เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของ มจธ.