บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รูปแบบบรรยาย

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ถึงวันพุธที่ 15  มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวกุลกานต์ สุทธิดารา นางสาวอลิษา แสงวิมานและ นางสาวอาทิตยา บินฮาซัน บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1ในการนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รูปแบบบรรยาย ผลงานวิจัยเรื่อง “ การศึกษาเทคนิคการสร้างเสียงภาษาไทยจากปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ผลิตสื่อมัลติมีเดีย” ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’ 66 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี