Publication List

Search :

 

Show all

2017

รัตนวิไลสกุล, อาริยา ทรัพย์ศิริ และ สุรพงษ์ ชูเดช และ ริเรืองรอง

การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อ รายได้ หนี้สิน และค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (Proceeding)

มหาวิทยาลัยนเรศวร การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16 ประจำ ปีการศึกษา 2559, พิษณุโลก, ไทย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2017.

(Links | BibTeX | Tags: Ariya, proceeding, Riruengrong Ratanavilaisakul, Surapong Chudech, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล, สุรพงษ์ ชูเดช, อาริยา ทรัพย์ศิริ)