Publication List

Search :

 

Show all

2017

อัศวรักษ์, กมลพรรณ ศุภศิริสันต์ และ สุรพงษ์ ชูเดช และ ภาสนันทน์

การศึกษารูปแบบของคณะกรรมการภาคประชาสังคมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 (Proceeding)

มหาวิทยาลัยนเรศวร การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559, พิษณุโลก, ไทย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2017.

(Links | BibTeX | Tags: Kamonphan Supasirisun, Passanan Assavarak, proceeding, Surapong Chudech, กมลพรรณ ศุภศิริสันต์, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์, สุรพงษ์ ชูเดช)