Publication List

Search :

 

Show all

2019

เรวัติ อยู่สุข และ วรงค์ ถาวระ และ ศศิธร สุวรรณเทพ,

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Proceeding)

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 "ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน", เชียงใหม่, ไทย, 2019.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Rawat Yoosuk, Sasitorn Suwannathep, Warong Thavara, วรงค์ ถาวระ, ศศิธร สุวรรณเทพ, เรวัติ อยู่สุข)

2018

อักษราภัค หลักทอง, วรงค์ ถาวระ และ พนิดา วสุธาพิทักษ์

การเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปจากมหาวิทยาลัยสู่การบูรณาการร่วมกับการทำงาน กรณีศึกษา รายวิชาการเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง (Proceeding)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 2, นครศรีธรรมราช, ไทย, 2018.

(BibTeX | Tags: Aksarapak Lucktong, Phanida Vasutapitak, proceeding, Warong Thavara, พนิดา วสุธาพิทักษ์, วรงค์ ถาวระ, อักษราภัค หลักทอง)

2016

Wongkerd, J; Vasutapitak, P; Suwannathep, S; Thavara, W

A comparison the graduates’ performance in General Education course (Proceeding)

Burapha University BUU2016: The 5th Burapha University International Conference 2016 "Harmonization of Knowledge towards the Betterment of Society", Thailand: Bangsaen, Chonburi, 2016.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, Warong Thavara, วรงค์ ถาวระ, ศศิธร สุวรรณเทพ)

อนุรักษ์ ไวยศิลป์, ศันสนะ มะสุวรรณ และ วรงค์ ถาวระ

การศึกษาผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมการออกแบบมาสคอตผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Proceeding)

มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559, เชียงใหม่, ไทย, 2016.

(BibTeX | Tags: Anurak, proceeding, Sunsana Masuwan, Warong Thavara, วรงค์ ถาวระ, ศันสนะ มะสุวรรณ, อนุรักษ์ ไวยศิลป์)