โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “SoLA Anywhere for Blended Learning Design: Update for 4.10”

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดอบรม Interactive Training ผ่าน Mockup Training System เพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ใช้งาน SoLA Anywhere Platform ในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ Outcome-based Education Module (OBEM) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SoLA 901 คณะศิลปศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์และบุคลากรสำหรับการใช้งานระบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ SoLA Anywhere รุ่นปรับปรุง 4.10 และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานระบบ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของอาจารย์ โดยเชิญวิทยากรจากบริษัท ConicleX อบรมให้แก่อาจารย์ผู้สอนและบุคลากร จำนวน 30 ท่าน

On Monday, July 18, 2022, the Office of General Education, School of Liberal Arts, hosted a training workshop via “Mockup Training System” to prepare lecturers and education personnel to use “SoLA Anywhere Platform” for teaching and learning management for the academic year of 2022. The “Outcome-based Education Module” course includes the ability to utilize the “SoLA Anywhere Platform” (OBEM). The session was held in room SoLA901 of the School of Liberal Arts, and its purpose was to familiarize lecturers and education personnel with version 4.0 of the SoLA Anywhere Platform upgrade, which would strengthen the lecturers’ ability to create learning activities for students. The guest lecturer from ConicleX is engaging 30 lecturers and education personnel.