MOU between SoLA KMUTT and SWU

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ออนไลน์ ผ่าน Zoom เรื่อง “การประสานความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ดังต่อไปนี้
1. การสนับสนุนทางวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญ การจัดการประชุมวิชาการ การศึกษาดูงานระหว่างมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเผยแพร่บทความทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
2. การสนับสนุนการวิจัย โดยการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านวิจัย ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อพัฒนาการวิจัยพื้นฐานไปสู่โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความยั่งยืนและให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ การศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาภายในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหน่วยงานทั้งสอง
ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568