รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) นักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) และทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ผู้ช่วยสอน (TA) และผู้ช่วยวิจัย (RA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของคณะศิลปศาสตร์ จำนวนผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) 2 อัตรา นักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) 20 ทุน และทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) 4 ทุน โดยรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 – วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 มีรายละเอียดดังท้ายประกาศนี้

 

หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร จำนวน และระยะเวลาการทำงาน

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ระยะเวลาการทำงาน 5 เดือน

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA)  จำนวน  2 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน (TA)   จำนวน  2 ทุน

กลุ่มวิชาภาษา ระยะเวลาการทำงาน 4 เดือน

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน (TA)   จำนวน  11 ทุน
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (RA)   จำนวน  4 ทุน

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระยะเวลาการทำงาน 4 เดือน

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน (TA)   จำนวน  3 ทุน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมบริการดิจิทัล ระยะเวลาการทำงาน 4 เดือน

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน (TA)   จำนวน  4 ทุน

 

คุณสมบัติและหน้าที่ของตำแหน่งงาน

1 ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA)

คุณสมบัติ

1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้

2) มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

3) มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์

4) มีทัศนคติและการมองโลกในแง่ดี

หน้าที่

ต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลกิจกรรมกลุ่ม คอยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษาในกลุ่มย่อยร่วมกับอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาในชั่วโมงตามแผนการสอน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และจะต้องจัดทำรายงานผลการทำงานทุกเดือน

2 ผู้ช่วยสอน (TA) และผู้ช่วยวิจัย (RA)

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. มีความประพฤติดี และมีทัศนคติและการมองโลกในแง่ดี
 3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3.25 ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้า ต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย
 4. มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
 5. ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

หน้าที่

ผู้ช่วยสอน (TA) ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง ผู้ช่วยวิจัย (RA) ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง และจะต้องจัดทำรายงานผลการทำงานทุกเดือน

 

ค่าตอบแทน

 1. ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) จะได้รับเงินค่าตอบแทนจ้างเหมา 8,500 บาท/เดือน
 2. ผู้ช่วยสอน (TA) จะได้รับเงินอุดหนุนทุนละ 3,000 บาท/เดือน
 3. ผู้ช่วยวิจัย (RA) จะได้รับเงินอุดหนุนทุนละ 5,000 บาท/เดือน

หมายเหตุ: สามารถรับทุนจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

 

เกณฑ์การระงับทุน ผู้ที่ได้รับทุนจะถูกระงับทุน

 1. ขาดคุณสมบัติที่สมควรได้รับทุน หรือ
 2. ผู้รับผิดชอบทุนเห็นสมควรระงับ

 

กำหนดการรับสมัคร

ตำแหน่งผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA)   

 • รับสมัคร               ตั้งแต่วันพุธที่ 7 – วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
 • สอบสัมภาษณ์       วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป  ผ่าน Zoom Application โดยจะส่ง Link ให้ผู้สมัครทาง E-mail
 • ประกาศผล           ศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
 • วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งทุนผู้ช่วยสอน (TA) และทุนผู้ช่วยวิจัย (RA)

1 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป/กลุ่มวิชาภาษา/กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 • รับสมัคร              ตั้งแต่วันพุธที่ 7 – วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
 • สอบสัมภาษณ์       วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 – 12.30 น.  ผ่าน Zoom Application โดยจะส่ง Link ให้ผู้สมัครทาง E-mail
 • ประกาศผล          วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
 • วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล

 • รับสมัคร              ตั้งแต่วันพุธที่ 7 – วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
 • สอบสัมภาษณ์       วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom Application โดยจะส่ง Link ให้ผู้สมัครทาง E-mail
 • ประกาศผล           วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
 • วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

เอกสารประกอบการสมัคร

ทั้งนี้ ผู้สมัครโปรด Upload หลักฐานการสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ โดยมีเอกสารดังนี้

ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA)

 1. ประวัติย่อ (Resume)
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา ได้แก่ Transcript และใบปริญญาบัตร อย่างละ 1 ชุด
 5. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งผู้ช่วยสอน (TA) และผู้ช่วยวิจัย (RA) ทุกหน่วยงานของคณะ

 1. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ชุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชุด หรือสำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ชุด (กรณีเป็นนักศึกษาใหม่)

 

นักศึกษาที่สนใจสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ทุนผู้ช่วยสอน (TA) และทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://bit.ly/2SB888g

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/SoLA.KMUTT

>> ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร <<