แบบฟอร์มนักศึกษาปริญญาตรี

แบบฟอร์ม นศ.ปริญญาตรี นอกคณะ

2.1 ใบคำร้องทั่วไป-สทน.01

2.2 ใบเพิ่ม-ลด-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม-สทน.26

2.3 ใบลงทะเบียนเรียน-สทน.25

โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรปกติ

 

โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ