คณาจารย์จากสำนักวิชาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (SALC) คณะศิลปศาสตร์ มจธ.

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 คณาจารย์จากสำนักวิชาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 2 คน ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (SALC) คณะศิลปศาสตร์ มจธ. โดยมี ผศ. ธนิศร์ ตั้งกิจเจริญกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพและความเป็นสากลของนักศึกษา และทีมงานศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ อาทิ การบริหารจัดการ การสนับสนุนการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จากนั้น ได้นำชมห้องปฏิบัติการทางภาษา และการจัดพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนรูปแบบต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ

Monday 24 August 2020 – School of Liberal Arts (SoLA) had an opportunity to welcome School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University for their study visit. All 2 visitors were welcomed by Asst. Prof. Thanis Tangkitjaroenkun, Assistant Dean for Student Competency Development and Internationalisation. Then the visitors were taken to visit Self-Access Learning Centre (SALC) sharing experiences among both parties.