นางสาวกนกรัตน์ นาคฤทัย ได้รับรางวัลเกียรติยศ ปขมท. ประจำปี 2560 ด้านบริหาร

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 นางสาวกนกรัตน์ นาคฤทัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560และได้รับรางวัลเกียรติยศ ปขมท. ประจำปี 2560 ด้านบริหาร โดย ปขมท. เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีมอบรางวัลเข็มทองคํา ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําปี พ.ศ. 2561 ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก