โครงการป้องกันภัยใกล้ตัว ภายใต้หัวข้อ “ โรคพิษสุนัขบ้า”

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  ร่วมกับกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย  กองกิจการนักศึกษา  และกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า  ซึ่งในปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ สายวิชาฯ จึงได้จัดทำโครงการป้องกันภัยใกล้ตัว ภายใต้หัวข้อ “ โรคพิษสุนัขบ้า” ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย  โดยได้เรียนเชิญแพทย์หญิงอรพิน เลิศวรรณวิทย์  และแพทย์หญิงศันสนีย์ ฉัตรพรวรรักษ์ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ  โรงพยาบาลตากสิน มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัวจากโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน 82 คน