ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ ได้เกียรติบัตรรับรองการเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยภาคบรรยาย หมวดที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 กรุงเทพฯ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ได้จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  2562โดยมีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาเรื่ อง “ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทการวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตประเทศไทย”  พร้อมกันนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรรับรองการเป็นวิทยากรหลักสูตรก ารพัฒนานักวิจัยภาคบรรยาย หมวดที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดก ารสังเคราะห์วรรณกรรม แด่ ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ อาจารย์สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ