Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)