โครงการ Culture and Education Study Visit ครั้งที่ 5 ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันอังคาร ที่ 15 ถึง วันเสาร์ ที่ 19   พฤษภาคม 2561 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ Culture and Education Study Visit ครั้งที่ 5 ณ ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ และนักศึกษาหลักสูตรอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ ทั้งภาคปกติและภาคเสาร์อาทิตย์  ณ Kanda International University และ Soka University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสสังเกตการณ์ใน การจัดการเรียนการสอน รวมถึงมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (Workshop) พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้จัดการเรียนการสอนและการสื่อสารในระดับนานาชาติร่วมกัน นอกจากนี้ยังตระหนักถึงการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในระดับสากล  ทั้งนี้มีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 ท่าน